-

TRA420 Godstransport og lagerteknologi

TRA420 Godstransport og lagerteknologi

Emnekode: 
TRA420
Emnenavn: 
Godstransport og lagerteknologi
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Emnenavn på nynorsk: 
Godstransport og lagerteknologi
Emnenavn på engelsk: 
Godstransport og lagerteknologi
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
 • Planlegging av godstransport i et logistikkperspektiv
 • Godstyper og emballasje
 • Enhetslaster og håndtering
 • Leveringsbetingelser og Incoterms
 • Terminaler og lagerteknologi
 • Eksterne transportmidler for godstransport (bil, jernbane,skip, fly)
 • IKT-løsninger innenfor godstransport
 • Transportoptimalisering og kostnader
 • Intermodal transport
 • Distribusjonskanaler
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne utforme transportopplegg som imøtekommer transportbrukernes behov
 • forstå samlasting og intermodalitet som et ledd i å optimalisere transportkjeden
 • kunne gjennomføre helhetlig planlegging av aktiviteter som innhenting, omlasting, terminalbehandling og utkjøring.
 • ha fått innsikt i transportteknologiens rolle for sikker og effektiv transport av gods.
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 t forelesninger pr uke og ekskursjoner til bedrifter

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerBokstavkarakter100 Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat