-

TRA420 Godstransport og lagerteknologi

TRA420 Godstransport og lagerteknologi

Emnekode: 
TRA420
Emnenavn: 
Godstransport og lagerteknologi
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Emnenavn på nynorsk: 
Godstransport og lagerteknologi
Emnenavn på engelsk: 
Godstransport og lagerteknologi
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Spring
Eksamenssemester: 
2020 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
  • Kostnader i godstransport
  • Planlegging av godstransport i et logistikkperspektiv
  • Gods og emballasje
  • Enhetslaster og håndtering. Lagerteknologi
  • Eksterne transportmidler for godstransport (bil, jernbane,skip, fly)
  • Bruk av IKT-løsninger innenfor godstransport
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne utforme transportopplegg som imøtekommer transportbrukernes behov
  • forstå samlasting og intermodalitet som et ledd i å optimalisere transportkjeden
  • kunne gjennomføre helhetlig planlegging av aktiviteter som innhenting, omlasting, terminalbehandling og utkjøring.
  • ha fått innsikt i transportteknologiens rolle for sikker og effektiv transport av gods.
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 t forelesninger og øvinger pr uke

Pensum

Litteratur og pensumliste blir oppgitt ved semesterstart.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual4HoursLetter (A - F)100 Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version