-

TRA410 Transport og økonomisk utvikling

TRA410 Transport og økonomisk utvikling

Emnekode: 
TRA410
Emnenavn: 
Transport og økonomisk utvikling
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Transport and Economic Development
Kursnavn på nynorsk: 
Transport og økonomisk utvikling
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
English
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende mikroøkonomi tilsvarende SØK200 og transportøkonomi tilsvarende TRA310 er en fordel.

Emneinnhold

I første del av kurset gis en innføring i sentrale økonomiske teorier og modeller for sammenhengen mellom transport og økonomisk aktivitet, med en viss vekt på lokalisering av virksomheter. I andre del av kurset presenteres økonomiske teorier og modeller som mer spesifikt fokuserer på betydningen av transport og transportinfrastruktur. Teoriene og modellene suppleres med erfaringer fra gjennomførte studier på feltet.

Forventet læringsutbytte

Å gi studenten en forståelse for hvilke økonomiske krefter som er bestemmende for lokalisering av økonomisk aktivitet; bedrifter, næringer, byer etc. Det vil særlig bli fokusert på betydningen av transport og transportinfrastruktur som regionaløkonomisk virkemiddel.

Studenten skal etter fullført emne: 

  • kunne både etterspørre informasjon og være i stand til å forstå informasjon gitt i FoU-arbeider innen dette temaet
  • anvende informasjon i strategisk rettet arbeid innen offentlig og privat sektor (f eks. utforming av areal- og transportplaner, arbeid med lokalisering av bedrifter).
  • ha kunnskap som gir en plattform for videre studier innen feltet.
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning pr. uke samt øvinger

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved semesterstart.

Anbefalt litteratur:

Bråthen S (red). Artikkelsamling
Enkelte artikler kan gis som tillegg

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)60Karakteren beregnes som et veiet gjennomsnitt av de to delkarakterene, og både oppgaven og eksamenen skal være bestått All printed and written supporting material + calculator with empty memory
Home assessmentIndividual -Letter (A - F)40Obligatorisk oppgave All printed and written supporting material + calculator with empty memory
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:60
Kommentar:Karakteren beregnes som et veiet gjennomsnitt av de to delkarakterene, og både oppgaven og eksamenen skal være bestått
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material + calculator with empty memory
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:40
Kommentar:Obligatorisk oppgave
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material + calculator with empty memory