-

TRA310 Transportøkonomi

TRA310 Transportøkonomi

Emnekode: 
TRA310
Emnenavn: 
Transportøkonomi
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Transport Economics
Kursnavn på nynorsk: 
Transportøkonomi
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende SØK200 Mikrøkonomi

Emneinnhold

Gi en grundig innføring i etterspørsels- og tilbudssammenhengene i ulike deler av transportnæringen, såvel gods- som persontransport. Skape forståelse for analysemetoder som kan nyttes i studier og prognoser av etterspørsels- og kostnadsforhold i transportsektoren. Behandle samfunnsøkonomiske prinsipper for prissetting av transporttjenester, herunder prisdiskriminering og trafikktopp- og kapasitetsprising. Gi en innføring i bruk av kostnads/nytteanalyser ved valg av transportprosjekter.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kjenne til viktige transportøkonomiske emner
  • oppøve evnen til systematisk analyse av transportøkonomiske problemstillinger gjennom bruk av grunnleggende modeller.
  • kunne drøfte hvordan myndighetene kan innvirke på transportsystemets effektivitet gjennom transportpolitikk
  • kjenne til hvordan transportpolitikk og transportsystemets funksjon påvirker økonomien i stort.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger 2 til 4 timer pr-uke 

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur:

Grøvdal, Anker, Harald M. Hjelle: Innføring i Transportøkonomi
Enkelte artikler kan gis som tillegg

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version