-

SY16-2 Sykepleierens faglige og vitenskapelige grunnlag

SY16-2 Sykepleierens faglige og vitenskapelige grunnlag

Emnekode: 
SY16-2
Emnenavn: 
Sykepleierens faglige og vitenskapelige grunnlag
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Forkunnskapskrav

Godkjent prosjekt i kvalitatv metode fra første studieår

Emneinnhold

Forskningsprosessen, forskningsetikk, samt sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag for fagutvikling og forskning i sykepleie, kvalitativ og kvantitativ metode, kritisk vurdering, kunnskapsbasert praksis

Forventet læringsutbytte

Studentet skal etter fullført emne:

Kunnskap:

  • ha kunnskap om forskning og fagutvikling i sykepleie 
  • ha kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder
  • ha kunnskap om betydningen av kunnskapsbasert sykepleie

Ferdigheter:

  • søke, kritisk vurdere og henvise til fagstoff som belyser forskning og fagutvikling i sykepleie

Generell kompetanse:

  • formidle sentralt fagstoff, både muntlig og skriftlig
  • ha innsikt i forskningsetiske problemstillinger 
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning og gruppearbeid

Pensum

Bazzano, Lydia A., Tian Hu, Kristi Reynolds, Lu Yao, Calynn Bunol, Yanxi Liu, Chung-Shiuan Chen, Michael J. Klag, Paul K. Whelton and Jiang He. 2014. Effects of Low Carbohydrate and Low-Fat Diets.  A  Randomized Trial.  Annals of Internal Medicine; 161:309 -318, doi:10.7326/M14-0180.

Jacobsen, Dag Ingvar. 2010. Forståelse, beskrivelse og forklaring: innføring i metode for helse og sosialfagene, 64-69, 163 -181, 193-209, 211 -220, 229, 243. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kirkevold, Marit (1993). Fortellingens plass i sykepleiefaget. I Klokskap og kyndighet, Marit Kirkevold, Finn Nordtvedt og Herdis Alsvåg, red., 58-70. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Kristoffersen, Nina Jahren. 2011. "Sykepleie – kunnskap og kompetanse". I Grunnleggende sykepleie 1: Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar, Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug, red.,161-195. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Larsson, Jenny, Kerstin Sandelin and Christina Forsberg, 2011. Health- Related Quality of Life and Healthcare Experiences in Breast Cancer Patients in a Study of Swedish Women. Cancer Nursing TM 33(2):164 -170, doi: 10.1097/NCC.0b013e3181bb0d05.

Nortvedt, Monica W., Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Lena Victoria Nordheim og Liv Merete Reinar. 2012. Jobb kunnskapsbasert. En arbeidsbok, 29-39, 95- 158, 193- 201.2.utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Stolee, Paul, Jeff Poss, Richard J. Cook, Kerry Byrne & John P. Hirdes. 2009. Risk factors for Hip Fracture in Older Home Care Clients. Journal of Gerantology. 64A (3):403–410, doi: 10.1093/gerona/gln035.

Thomassen, Magdalena.2006. "Forklare: Naturvitenskapene som ideal":135-153. I Vitenskap, kunnskap og praksis. Innføring i vitenskapsfilosofi for helse og sosialfag. Thomassen, Magdalena. Oslo: Gyldendal akademisk.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual3hoursLetter (A - F) 100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:3
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version