-

SS15-4 Samfunnsvitenskapelige emner

SS15-4 Samfunnsvitenskapelige emner

Emnekode: 
SS15-4
Emnenavn: 
Samfunnsvitenskapelige emner
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Kursnavn på engelsk: 
Samfunnsvitenskapelige emner
Kursnavn på nynorsk: 
Samfunnsvitenskapelige emner
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Obligatorisk gruppeoppgave i organisatorisk kompetanse må være godkjent.

Emneinnhold

Hensikten med emnet er at studenten har kompetanse til å se sammenhengen mellom sykepleiefaget, ulike rammebetingelser og måter å organisere tjenestetilbudet på.

Temaer som blir lagt vekt på er: Helsepolitikk, helsejuss, helselogistikk, organisering og ledelse medvekt på velferdsstaten, rammebetingelser, verdikonflikter i helsesektoren, kvalitet, forbedrings og endringsarbeid. Videre belyses begreper som institusjonssosiologi, profesjonssosiologi og ulike sosiologiske begreper.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

  • ha kunnskap om velferdsstaten
  • ha kunnskap om sammenhengen mellom organisering av sykepleien og konsekvenser for faglig utøvelse
  • kunne gjøre rede for grunnleggende teorier og begreper innen sosiologi
  • ha kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer helsetjenesten 

Ferdigheter:

  • ede og administrere sykepleieutøvelsen
  • kunne vurdere rammebetingelser som påvirker sykepleietjenesten

Generell kompetanse:

  • identifisere verdikonflikter i organisasjonen
  • medvirke til innovasjon i sykepleietjenesten
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning.

 

Pensum

Ingstad, Kari. 2013. Sosiologi i sykepleie og helsearbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk
Lian, Olaug S. 2007.  Når helse blir en vare. 2. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget
Molven, Olav. 2009. Sykepleie og jus. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk
Orvik, Arne 2015. Organisatorisk kompetanse.2.utg. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
Syse, A. 2010.red Norges lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2010-2011.20. utg. Oslo: Gyldendal akademisk

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell3dagerBestått/ikke bestått100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:dager
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler