-

SP16-6 Klinisk studier- pediatrisk sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid

SP16-6 Klinisk studier- pediatrisk sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid

Emnekode: 
SP16-6
Emnenavn: 
Klinisk studier- pediatrisk sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Studiested: 
Nordmøre og Romsdal
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Sykepleiefaglig og naturvitenskapelig kunnskap til barn og unge med ulike tilstander og/eller sykdommer. Barn og unges modning, vekst og utvikling og forebygging av komplikasjoner og utviklingsskader.Voldsutøvelse mot barn og barn som vitne til vold.  Barn og unges rett til medbestemmelse og medvirkning. Legemiddelhåndteringsprosessen. Utviklingstilpasset kommunikasjon, informasjon og veiledning til barn og pårørende. Svangerskap,- fødsel og barselomsorg. Folkehelse, helsefremmende og forebyggende helsearbeid, Helsesøstertjenesten.  Kulturelt og internasjonalt perspektiv. Sosiologi. Helsepedagogikk. Kultursensivitet.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • ha sykepleiefaglig og naturvitenskapelig kunnskap om sykepleie til barn og unge med akutt, kritisk, kronisk sykdom og/eller funksjonssvikt.
 • ha kunnskap om fødselsomsorgen i Norge og utfordringer i reproduktiv helse i et kulturelt og globalt perspektiv.
 • ha kunnskap om helsesøstertjenestens, bedriftshelsetjenestens og frisklivssentralens rolle i det nasjonale folkehelsearbeidet.
 • ha kunnskap om folkehelse, helseatferd og nasjonale og globale satsningsområder.
 • ha kunnskap om sykepleie, sykdom, behandling og samhandling knyttet til barn/unge og deres pårørende.
 • ha kunnskap om kultursensitivitet.

Ferdigheter:

 • anvende utviklingstilpasset kommunikasjon, informasjon og veiledning til barn/ unge og pårørende.
 • finne og vurdere fagstoff og forskning i prosjekt barn, folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie.
 • identifisere risikofaktorer ved svangerskap, barselomsorg og det nyfødte barnet av individuell og miljømessig karakter.

Generell kompetanse:

 • ha innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i møte med barn og unge og deres pårørende i folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie.
 • ivareta barn og unges rett til medbestemmelse og medvirkning.
 • ha innsikt i globale helseutfordringer. 
 • møte barn og unge og deres pårørende med empati, respekt, varhet og verdighet.

 

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid i gruppe med presentasjon og medstudentrespons. Punktpraksis med barn. Observasjonspraksis i folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie.
 

Pensum

Grønseth, Randi og Trond Markestad. 2011. Pediatri og pediatrisk sykepleie. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget.
Holan, Synne og Mari Landsverk Hagtvedt. red. 2010. Det nye livet: svangerskap, fødsel og barseltid. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget
Ingstad, Kari. 2013. Sosiologi i sykepleie og helsearbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk
Ivarsson, Barbro Holm. 2010. MI motiverende intervju. Stockholm: Gothia Forlag
Nordeng, Hedig og Olav Spigset.2013. Legemidler og bruken av dem. 2.utg. kap. 24 og 25. Oslo.Gyldendal Akademisk.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Other - please specify in the comments PåkrevdRefleksjon over praksis. En presentasjon med vekt på organisering av tjenestetilbudet, arbeidsoppgaver og helsefremmende og forebyggende tiltak ved praksisstedet
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Other - please specify in the comments
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Refleksjon over praksis. En presentasjon med vekt på organisering av tjenestetilbudet, arbeidsoppgaver og helsefremmende og forebyggende tiltak ved praksisstedet
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Clinical studies-3weeksPass/fail 100a)Hospiteringspraksis i folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie b)Prosjektarbeid knyttet til barn og unge i gruppe med presentasjon og medstudentrespons. Skriftlig prosjektrapport -
Vurderinger:
Vurderingsform:Clinical studies
Gruppering:-
Varighet:3
Varighetstype:weeks
Karakterskala:Pass/fail
Andel: 100
Kommentar:a)Hospiteringspraksis i folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie b)Prosjektarbeid knyttet til barn og unge i gruppe med presentasjon og medstudentrespons. Skriftlig prosjektrapport
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-