-

SP16-5 Kliniske studier 5 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid

SP16-5 Kliniske studier 5 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid

Emnekode: 
SP16-5
Emnenavn: 
Kliniske studier 5 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Studiested: 
Nordmøre og Romsdal
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Forkunnskapskrav

Bestått og fullført andre studieår (120sp)

Emneinnhold

Sykepleiefaglig og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer. Forberedelse, ferdighetstrening, simulering og refleksjon i øvingsenhet, kommunikasjon, samhandling, sykepleiedokumentasjon og e-helse , legemiddelhåndteringsprosessen, etikk , velferdsteknologi, helsejuss, administrasjon og ledelse, tverrprofesjonelt samarbeid

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne: 
Kunnskap:

 • ha sykepleiefaglig- og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • ha kunnskap om helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende tiltak til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • ha kjennskap til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer som sikrer god kvalitet i yrkesutøvelsen
 • ha kunnskap om sammenhengen mellom organisering av sykepleien og konsekvenser for faglig utøvelse
 • kjenne til aktuell forsknings- og utviklingsarbeid som kan bidra til endring av praksis

Ferdigheter:

 • anvende sykepleieprosessen i møte med pasienter med grunnleggende og spesielle behov ved somatiske og/eller psykiske helseutfordringer 
 • anvende legemiddelhåndteringsprosessen
 • anvende metoder i kommunikasjon og pedagogikk i samhandling med pasienter, pårørende og helsepersonell
 • lede og administrere sykepleieutøvelsen
 • samarbeide tverrprofesjonelt og tverretatlig på alle nivå i organisasjonen
 • reflektere over hvordan sykdom påvirker psykososiale og eksistensielle behov, livskvalitet og håp
 • anvende kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse:

 • ha innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i møte med pasienter med somatiske og/ eller psykiske helseutfordringer
 • møte pasienter og pårørende med empati, respekt, varhet og verdighet
 • kjenne til nytenkningsprosesser og innovasjon i sykepleietjenesten
 • arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget

 

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Veiledet praksis  i somatiske avdelinger, hjemmesykepleien og/ eller psykisk helsevern
 • Obligatorisk tilstedeværelse i praksis er gjennomsnittlig 30 timer per uke
 • Deltagelse i refleksjonsgrupper 
 • Anvende praksisdokumenter
Pensum

Pensum oppgis ved studiestart

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Oral presentation PåkrevdPresentasjon av forskningsartikkel/bacheloroppgaven på praksisplassen
Practice PåkrevdPunktpraksis barn for studenter som er i kirurgisk praksis.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oral presentation
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Presentasjon av forskningsartikkel/bacheloroppgaven på praksisplassen
Obligatorisk arbeidskrav:Practice
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Punktpraksis barn for studenter som er i kirurgisk praksis.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Clinical studiesIndividual10weeksPass/fail 100 -
Vurderinger:
Vurderingsform:Clinical studies
Gruppering:Individual
Varighet:10
Varighetstype:weeks
Karakterskala:Pass/fail
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-