-

SP16-4 Kliniske studier 4 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid

SP16-4 Kliniske studier 4 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid

Emnekode: 
SP16-4
Emnenavn: 
Kliniske studier 4 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Studiested: 
Nordmøre og Romsdal
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Bestått og fullført andre studieår (120sp)

Emneinnhold

Sykepleiefaglig og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer. Forberedelse, ferdighetstrening, simulering og refleksjon i øvingsenhet, kommunikasjon, samhandling, sykepleiedokumentasjon og e-helse, legemiddelhåndteringsprosessen, etikk og estetikk, kultursensitivitet,

velferdsteknologi, helsejuss, administrasjon og ledelse, tverrprofesjonelt samarbeid

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • ha sykepleiefaglig- og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • ha kunnskap om helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende tiltak til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • ha kjennskap til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer som sikrer god kvalitet i yrkesutøvelsen
 • ha kunnskap om sammenhengen mellom organisering av sykepleien og konsekvenser for faglig utøvelse
 • kjenne til aktuell forsknings- og utviklingsarbeid som kan bidra til endring av praksis

Ferdigheter:

 • anvende sykepleieprosessen i møte med pasienter med grunnleggende og spesielle behov ved somatiske og/eller psykiske helseutfordringer 
 • anvende legemiddelhåndteringsprosessen
 • anvende metoder i kommunikasjon og pedagogikk i samhandling med pasienter, pårørende og helsepersonell
 • lede og administrere sykepleieutøvelsen
 • samarbeide tverrprofesjonelt og tverretatlig på alle nivå i organisasjonen
 • reflektere over hvordan sykdom påvirker psykososiale og eksistensielle behov, livskvalitet og håp
 • anvende kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse:

 • ha innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i møte med pasienter med somatiske og/ eller psykiske helseutfordringer
 • møte pasienter og pårørende med empati, respekt, varhet og verdighet
 • kjenne til nytenkningsprosesser og innovasjon i sykepleietjenesten
 • arbeide kunnskapsbasert og bidrar til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Veiledet praksis  i somatiske avdelinger, hjemmesykepleien og/ eller psykisk helsevern
 • Obligatorisk tilstedeværelse i praksis er gjennomsnittlig 30 timer per uke
 • Deltagelse i refleksjonsgrupper 
 • Anvende praksisdokumenter
Pensum

Almås,Hallbjørg, Dag-Gunnar Stubberud og Randi Grønseth. 2010. red. Klinisk sykepleie 1. 4.utg.Oslo: Gyldendal akademisk.
Almås, Hallbjørg, Dag-Gunnar Stubberud og Randi Grønseth. 2010. red. Klinisk sykepleie 2. 4.utg. Oslo: Gyldendal akademisk.
Birkeland, Arvid og Anne Marie Flovik. 2014. Sykepleie i hjemmet. Oslo: Akribe.
Caspari, Synnøve. 2009. Estetikk og helse. Oslo: Cappelen Akademiske.
Hummelvold, Jan kåre. 2012. Helt ikke stykkevis og delt- psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. 7. utg. Oslo: Gyldendal akademisk
Kirkevold,Marit, Mari Brodtkorb og Anette Hylen Ranhoff. 2014. red. Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten.2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kristoffersen, Nina Jahren, Finn Nortvedt og Eli – Anne. 2011. red. Grunnleggende sykepleie, bind 1. Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar. Oslo: Gyldendal Akademiske.
Moen, Anne, Ragnhild Hellesø og Asbjørn Berge. 2008. Sykepleieres journalføring: dokumentasjon og informasjonshåndtering. Oslo: Akribe.Oppgis ved semesterstart

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Kliniske studier Ikke påkrevdPunktpraksis barn for studenter som er i kirurgisk praksis.
Oppgave(r)11Ikke påkrevd Skriftlig arbeidskrav med tema tverrkulturell sykepleie knyttet opp mot aktuelle problemstillinger innenfor aktuelt praksisområde.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Kliniske studier
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Punktpraksis barn for studenter som er i kirurgisk praksis.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar: Skriftlig arbeidskrav med tema tverrkulturell sykepleie knyttet opp mot aktuelle problemstillinger innenfor aktuelt praksisområde.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Kliniske studierIndividuell 8ukerBestått/ikke bestått 100 -
Vurderinger:
Vurderingsform:Kliniske studier
Gruppering:Individuell
Varighet: 8
Varighetstype:uker
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-