-

SP16-2 Kliniske studier 2 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid

SP16-2 Kliniske studier 2 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid

Emnekode: 
SP16-2
Emnenavn: 
Kliniske studier 2 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Studiested: 
Nordmøre og Romsdal
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Forkunnskapskrav

Bestått og fullført første studieår (60 sp)

Emneinnhold

Sykepleiefaglig og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer. Forberedelse, ferdighetstrening, simulering og refleksjon i øvingsenhet. Sykepleieprossessen og sykepleiedokumentasjon. Kommunikasjon, samhandling, tverrproffesjonelt samarbeid,  informasjon og undervisning. Helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering og lindring.  Etikk, estetikk og hygiene. Helsejuss. Legemiddelhåndteringgsprosessen. E-helse og velferdsteknologi. Nytenking og innovasjon. Kunnskapsbasert praksis. Kultursensivitet i sykepleie.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • ha sykepleiefaglig- og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • ha kunnskap om helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende tiltak til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • ha kjennskap til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer som sikrer god kvalitet i yrkesutøvelsen

Ferdigheter:

 • anvende sykepleieprosessen i møte med pasienter med grunnleggende og spesielle behov ved somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • anvende legemiddelhåndteringsprosessen 
 • anvende metoder i kommunikasjon og pedagogikk i samhandling med pasienter, pårørende og helsepersonell
 • reflektere over hvordan sykdom påvirker psykososiale og eksistensielle behov, livskvalitet og håp
 • anvende kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse:

 • ha innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i møte med pasienter med somatiske og/ eller psykiske helseutfordringer
 • møte pasienter og pårørende med empati, respekt, varhet og verdighet
Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Veiledet praksis i somatisk sykehus, hjemmesykepleie og/ eller psykisk helsearbeid 
 • Obligatorisk tilstedeværelse i praksis er gjennomsnittlig 30 timer per uke
 • Deltagelse i refleksjonsgrupper 
 • Anvender praksisdokumenter
Pensum

Med forbehold om pensumendringer

Almås,Hallbjørg, Dag-Gunnar Stubberud og Randi Grønseth. 2010. red. Klinisk sykepleie 1. 4.utg.Oslo: Gyldendal akademisk.
Almås, Hallbjørg, Dag-Gunnar Stubberud og Randi Grønseth. 2010. red. Klinisk sykepleie 2. 4.utg. Oslo: Gyldendal akademisk.
Birkeland, Arvid og Anne Marie Flovik. 2014. Sykepleie i hjemmet. Oslo: Akribe.
Caspari, Synnøve. 2009. Estetikk og helse. Oslo: Cappelen Akademiske.
Hummelvold, Jan Kåre. 2012. Helt ikke stykkevis og delt- psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. 7. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.
Kirkevold,Marit, Mari Brodtkorb og Anette Hylen Ranhoff. 2014. red. Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten. 2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kristoffersen, Nina Jahren, Finn Nortvedt og Eli – Anne. 2011. red. Grunnleggende sykepleie, bind 1,2 og 3. Oslo: Gyldendal Akademisk.                                                                                                                                                                                             
Nordeng, Hedvig og Olav Spigset.2013. Legemidler og bruken av dem. 2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

                                                                                                                                                                                                                                     

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Pedagogisk pleieplan 1 1Påkrevd Begrunnet sykepleieplan
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Pedagogisk pleieplan
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar: Begrunnet sykepleieplan
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Clinical studiesIndividual8weeksPass/fail100 -
Vurderinger:
Vurderingsform:Clinical studies
Gruppering:Individual
Varighet:8
Varighetstype:weeks
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-