-

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter

Emnekode: 
SP15-1
Emnenavn: 
Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Kursnavn på engelsk: 
Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter
Kursnavn på nynorsk: 
Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter
Studiested: 
Nordmøre og Romsdal
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

Geriatrisk sykepleie, grunnleggende behov, helsefremmende, forebyggende, behandlende , rehabiliterende og lindrende sykepleie, sykepleieprosessen, sykepleiedokumentasjon, yrkesetiske retningslinjer, naturvitenskaplig kunnskap og medisinske sykdommer,  kommunikasjon, pedagogikk,  helsejuss og organisatorisk kompetanse

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • ha  kunnskap om  geriatrisk sykepleie i sammenheng med støttefag
 • ha relevant kunnskap innen sykepleie til pasienten  i sykehjem og omsorgssenter
 • identifisere sykepleierens rolle og utfordringer i sykehjem og omsorgssenter

Ferdigheter:

 • anvende sykepleiefaglig, naturvitenskaplig  og medisinsk kunnskap i utøvelse av sykepleie til pasienten
 • anvende kunnskap om legemiddelhåndteringsprosessen 
 • anvende aktuelle kommunikasjonsmetoder i samhandling med pasienten, pårørende, og medarbeidere
 • utøve faglig forsvarlig sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer og lovverk
 • anvende kunnskapsbasert praksis i utøvelse av sykepleie til pasienten

Generell kompetanse:

 • utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og  ansvarlighet
 • beherske muntlig og skriftlige formidling av sykepleie
 • kjenne til  betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid som fremmer helhetlig omsorg for pasienten
Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Veiledet praksis  i sykehjem og omsorgssenter 
 • Obligatorisk tilstedeværelse på praksisstedet skal ha et gjennomsnitt på 30 timer per uke
 • Deltagelse i refleksjonsgrupper
 • Framlegg av begrunnet pleieplan
 • Gjennomføre aktivitetsplan
 • Anvender praksisdokumenter

 

Pensum

Brinchmann, Berit Støre. 2012. Etikk i sykepleien. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205430402

*Bugge, Kari E. 2003. "Hvordan kan vi hjelpe mennesker i sorg?" I Sorg, Kari E. Bugge, Hilde Eriksen og Oddbjørn Sandvik (red.). Kap. 3. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788276747089

* Cooney, Adeline, Lorraine Mee, Dympna Casey, Kathy Murphy, Collette Kirwan, Eimear Burke, Yvonne Conway, et al. 2013. "Life with chronic obstructive pulmonary disease: striving for controlled co-existence." Journal of Clinical Nursing 22 (7-8): 986–995. ISSN 1365-2702

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2012.04285.x/pdf*

* Edvardsson, David, Pia Varrailhon og Kristina Edvardsson. 2014. "Promoting person-centeredness in long-term care: an exploratory study." Journal of Gerontological Nursing 40 (4): 46-53.

ISSN 1938-243X  http://search.proquest.com/docview/1514256051/fulltextPDF/CFE05A62B8BA4608PQ/10?accountid=40814

Eide, Hilde og Tom Eide. 2007. Kommunikasjon i relasjoner : samhandling, konfliktløsning, etikk. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205326897

Ehnfors, Margareta, Anna Ehrenberg og Ingrid Thorell-Ekstrand. 2005. VIPS-folderen. 2. utg. Lund: Studentlitteratur AB.

Felleskatalogen. Oslo: Felleskatalogen.www.felleskatalogen.no

*Gupta, Rani Raj. 2013. "Kan musikk være et tiltak som beroliger personer med demens i sykehjem?". Demens og Alderspsykiatri 17 (3): 19-23.ISSN 1890-4130

Helgesen, Leif A. 2011. Menneskets dimensjoner: lærebok i psykologi. 2. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget. ISBN 9788276349443

Helsedirektoratet. 2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Oslo: Helsedirektoratet

 http://www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/Raad_til_helsepersonell/Legemiddelhandtering/Documents/Legemiddelhandtering-for-virksomheter-og-helsepersonell-som-yter-helsehjelp-IS-9-2008.pdf

*Holm, Solrun og Jan Olav Notevarp. 2007. "Administrering av injeksjoner." I Klinisk legemiddelhåndtering. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245002201

Jacobsen, Dag Ingvar. 2010. Forståelse, beskrivelse og forklaring: innføring i metode for helse- og sosialfagene. 2. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget. ISBN 9788276348576

Kirkevold, Marit, Kari Brodtkorb og Anette Hylen Ranhoff (red.). 2014. Geriatrisk sykepleie: god omsorg for den gamle pasienten. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205464490

Kristoffersen, Nina Jahren, Finn Nordtvedt og Eli-Anne Skaug. 2016. Grunnleggende sykepleie: bind 1: sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205477698

Kristoffersen, Nina Jahren, Finn Nordtvedt og Eli-Anne Skaug. 2016. Grunnleggende sykepleie: bind 2: grunnleggende behov. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205483910

Kristoffersen, Nina Jahren, Finn Nordtvedt og Eli-Anne Skaug. 2016. Grunnleggende sykepleie: bind 3: pasientfenomener og livsutfordringer. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademiske. ISBN 9788205483927

*Lillekroken, Daniela, Åshild Slettebø. 2013. "Smertekartlegging og smertelindring hos pasienter med demens: utfordringer og dilemmaer." Vård i Norden. No.109 = 33 (3): 29-33. ISSN 1890-4238

http://search.proquest.com/docview/1444940100?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=40814

*Lindebjerg, Mai Britt. 2015. "Førstehjelp" I Sykepleieboken 1: grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie, red. Inger Margrethe Holter og Tone Elin Mekki. 5. utg. Oslo: Akribe. (Sidetall oppgis senere) ISBN 9788202427986

Mathisen, Jorunn. 2006. Sykepleiehistorie. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788205349513 

Molven, Olav. 2012. Sykepleie og jus. 4. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205427846

Nortvedt, Monica W., Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Lena Victoria Nordheim og Live Merete Reinar. 2012. Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok for sykepleiere. 2. utg. Oslo: Norsk Sykepleierforbund. ISBN 9788279501626

Norsk resuscitasjonsråd. 2016. AHLR: Norsk grunnkurs i avansert hjerte-lungeredning. Stavanger: Laerdal Medical. ISBN 9788282760973

Norsk Sykepleierforbund. 2011. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: ICNs etiske regler. Rev. utg. Oslo: NSF. https://www.nsf.no/Content/282884/Yrkesetiske_retningslinjer.PDF

Olsen, Lars André. 2014. Praktisk medikamentregning: dose, styrke, mengde. 4. utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN 9788202441616

Orvik, Arne. 2015. Organisatorisk kompetanse: innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202455934

PPS : praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Oslo: Cappelen Damm. http://www.ppsnett.no   

Rokstad, Anne Marie Mork. 2014. Se hvem jeg er!: personsentrert omsorg ved demens. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215022970

Sand, Olav, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug og Jan G. Bjålie. 2006. Menneskekroppen: fysiologi og anatomi. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205348073

Steen, Merete og Miklos Degré. 2014. Mikrober, helse og sykdom. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205464469

*Sortland, Kjersti, Grete Skjegstad, Lisbeth Jansen og Anna-Lena Berglund. 2009. "Eldre personers ernæring og matinntak ved et sykehjem: en pilotstudie." Vård i Norden. No. 94 = 29 (4): 25-29. ISSN 1890-4238

https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/821/1/vaardinorden_4_2009_sortland.pdf

Sortland, Kjersti. 2015. Ernæring: mer enn mat og drikke. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245018417

Stordalen, Jørn. 2015. Smittevern og hygiene: den usynlige fare. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245018424

Trost, Jan. 2013. Att vara opponent. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144095066

*Tuckett, Anthony G. 2012. "The experience of lying in dementia care: a qualitative study." Nursing Ethics 19 (1): 7-20. ISSN 1477-0989

http://search.proquest.com/docview/919532318/fulltextPDF/C70E9547F1C6482DPQ/3?accountid=40814

Tveiten, Sissel. 2008. Pedagogikk i sykepleiepraksis. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245006704

 

 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)11PåkrevdSkriftlig refleksjonsnotat med muntlig fremføring
Assignment(s)11PåkrevdMuntlig framlegg av begrunnet sykepleieplan
Assignment(s)11PåkrevdAktivitetsplan for pasient i sykehjem og omsorgssenter
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Skriftlig refleksjonsnotat med muntlig fremføring
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Muntlig framlegg av begrunnet sykepleieplan
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Aktivitetsplan for pasient i sykehjem og omsorgssenter
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Clinical studiesIndividual10weeksPass/fail100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Clinical studies
Gruppering:Individual
Varighet:10
Varighetstype:weeks
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material