-

SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging

SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging

Course code: 
SCM200
Course name: 
Lager- og produksjonsplanlegging
Program of study: 
Bachelor i logistikk og SCM
Campus: 
Molde
Kristiansund
Credits: 
7.5
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2019 Spring
Assessment semester: 
2019 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Language of examination: 
Norwegian
Language of litterature: 
Norwegian, English
Recommended previous knowledge: 

Ingen spesielle

Course content: 

Kurset gir en innføring i grunnleggende kvantitative emner innenfor logistikk, som prognoser, produksjonsplanlegging og lagerstyring. Planlegging på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå med ulik detaljeringsgrad og ulik tidshorisont blir gjennomgått. Viktige planleggingsfaser skal gjennomgås, som f.eks. aggeregert planlegging, master produksjonsplanlegging, MRP-planlegging og jobbsekvensiering.

Målsetingene i emnet er:

  • Å kjenne til hvilke modeller som ligger bak de typiske datamodulene for planlegging og styring av lager og produksjon i en bedrift.
  • Å forstå hvordan datamodulene og modellene henger sammen i et hieararkisk system
  • Å kunne utvide en modell når en datamodul ikke er i stand til a gjenspeile virkeligheten godt nok.
Learning outcome: 

Studenten skal etter fullført emne:

  • kjenne til det klassiske MPC-rammeverket, hvor styring og planlegging av lager og produksjon deles inn i separate, hierarkiske moduler som totalt utgjør en bedrifts lager- og produksjonsstyring.
  • ha kunnskap om styring av etterspørsel - ”demand management” – inkludert enkle prognosemetoder som f.eks. glidende gjennomsnitt, eksponensiell glatting og Holtz-Winthers metode.
  • ha kunnskap om strategisk ressursplanlegging som for eksempel fasilitetsdesign og elementær kunnskap om matematisk modellering av dette.
  • være i stand til å modellere generelle problemstillinger innen aggregert produksjonsplanlegging – målsettinger, beslutninger og hovedaktiviteter.
  • ha kjennskap til fundamentale modeller innen materplanlegging, herunder EOQ-modellen og Wagner-Within algoritmen, inkludert dominante produksjonsplaner og horisontteoremet.
  • forstå MRP – modellering og logikk for å kunne utføre MRP-beregninger.
  • ha basiskunnskap om modellering og løsning av operasjonell planlegging som f.eks. jobbsekvensiering med en og to maskiner.
Working and learning activities: 

4 timer forelesninger per uke og 4 timer per uke med oppgaveregning med veiledning av hjelpelærer og faglærer.

Curriculum: 

Litteratur oppgis i fronter ved studiestart.

Anbefalt  litteratur:

Pettersen, Bård-Inge og Rekdal, Per Kr. ”Kompendium i SCM200 Lager- og produksjonsstyring” SiMolde BOK, 2017.

Pettersen, Bård-Inge og Rekdal, Per Kr. ”Formelsamling i SCM200 Lager- og produksjonsstyring”, SiMolde BOK, 2017.

Støttelitteratur:

F. Robert Jacobs, William Berry, David Clay Whybark, Thomas Vollmann: “Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management”, McGraw-Hill, 6th Edition.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)64Not requiredObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Assignment(s)
Courseworks given:6
Courseworks required:4
Presence:Not required
Comment:Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual5HoursLetter (A - F)100 All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Vurderinger:
Form of assessment:Written school assessment
Grouping:Individual
Duration:5
Type of duration:Hours
Grading scale:Letter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:All printed and written supporting material + calculator that may contain data