-

SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging

SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging

Emnekode: 
SCM200
Emnenavn: 
Lager- og produksjonsplanlegging
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Emnenavn på engelsk: 
Lager- og produksjonsplanlegging
Emnenavn på nynorsk: 
Lager- og produksjonsplanlegging
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Kurset gir en innføring i grunnleggende kvantitative emner innenfor logistikk, som prognoser, produksjonsplanlegging og lagerstyring. Planlegging på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå med ulik detaljeringsgrad og ulik tidshorisont blir gjennomgått. Viktige planleggingsfaser skal gjennomgås, som f.eks. aggeregert planlegging, master produksjonsplanlegging, MRP-planlegging og jobbsekvensiering.

Målsetingene i emnet er:

  • Å kjenne til hvilke modeller som ligger bak de typiske datamodulene for planlegging og styring av lager og produksjon i en bedrift.
  • Å forstå hvordan datamodulene og modellene henger sammen i et hieararkisk system
  • Å kunne utvide en modell når en datamodul ikke er i stand til a gjenspeile virkeligheten godt nok.
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kjenne til det klassiske MPC-rammeverket, hvor styring og planlegging av lager og produksjon deles inn i separate, hierarkiske moduler som totalt utgjør en bedrifts lager- og produksjonsstyring.
  • ha kunnskap om styring av etterspørsel - ”demand management” – inkludert enkle prognosemetoder som f.eks. glidende gjennomsnitt, eksponensiell glatting og Holtz-Winthers metode.
  • ha kunnskap om strategisk ressursplanlegging som for eksempel fasilitetsdesign og elementær kunnskap om matematisk modellering av dette.
  • være i stand til å modellere generelle problemstillinger innen aggregert produksjonsplanlegging – målsettinger, beslutninger og hovedaktiviteter.
  • ha kjennskap til fundamentale modeller innen materplanlegging, herunder EOQ-modellen og Wagner-Within algoritmen, inkludert dominante produksjonsplaner og horisontteoremet.
  • forstå MRP – modellering og logikk for å kunne utføre MRP-beregninger.
  • ha basiskunnskap om modellering og løsning av operasjonell planlegging som f.eks. jobbsekvensiering med en og to maskiner.
Arbeids- og læringsaktiviteter

4 timer forelesninger per uke og 4 timer per uke med oppgaveregning med veiledning av hjelpelærer og faglærer.

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved studiestart.

Anbefalt  litteratur:

Pettersen, Bård-Inge og Rekdal, Per Kr. ”Kompendium i SCM200 Lager- og produksjonsstyring” SiMolde BOK, 2017.

Pettersen, Bård-Inge og Rekdal, Per Kr. ”Formelsamling i SCM200 Lager- og produksjonsstyring”, SiMolde BOK, 2017.

Støttelitteratur:

F. Robert Jacobs, William Berry, David Clay Whybark, Thomas Vollmann: “Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management”, McGraw-Hill, 6th Edition.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)64Ikke påkrevdArbeidskrav må være levert i samme semester som eksamen tas.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:6
Påkrevde arbeidskrav:4
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Arbeidskrav må være levert i samme semester som eksamen tas.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell5TimerBokstavkarakter100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data