-

SCM110 Innføring i SCM

SCM110 Innføring i SCM

Emnekode: 
SCM110
Emnenavn: 
Innføring i SCM
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Kursnavn på engelsk: 
Innføring i SCM
Kursnavn på nynorsk: 
Innføring i SCM
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Autumn
Eksamenssemester: 
2017 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Forkunnskapskrav

Ingen

Emneinnhold

Innholdet vil bestå av forelesninger om noen sentrale temaer innen Supply Chain Management og logistikkteknologi, som blant annet planlegging og drift av verdikjeder, kommunikasjon og samordning innad i verdikjedene, samt relevante logistikktekniske løsninger og konsepter for verdikjedene. Stoffet tilegnes gjennom forelesninger, lesing av pensum og innlevering av temaoppgaver. Gjennom arbeid med innleveringene og tilbakemeldinger på disse får kandidatene trening i gode prinsipper for skriving av fagtekster.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne ha:

  • fått kjennskap til sentrale temaer innen Supply Chain Management og logistikkteknologi.
  • fått kjennskap til ulike bransjer og hvilke logistikkutfordringer som finnes i ulike bransjer. Fått trening i analyse og beskrivelse av ulike logistikkutfordringer.
  • fått trening i å lage gode skriftlig framstillinger og faglige analyser.
  • fått kjennskap til enkelte kilder til informasjon knyttet til fagområdet for kurset
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, studentpresentasjoner og bedriftspresentasjoner.

Pensum

Litteratur oppgis i høgskolen læringsplattform ved studiestart.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)22Ikke påkrevd Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F) 100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version