-

SAF150 Examen philosophicum

SAF150 Examen philosophicum

Emnekode: 
SAF150
Emnenavn: 
Examen philosophicum
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Ingen

Emneinnhold

Examen philosophicum skal gi studentene en innføring i akademiske tenkemåter. Ex.phil. skal gi filosofiske perspektiv på akademisk kultur og dannelse, og på sentrale spørsmål i samfunnsvitenskapen.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført emne har studenten kjennskap til utvalgte filosofiske emne som har relevans for samfunnsvitenskapen, for eksempel kunnskapsteori, etikk, politisk filosofi og språk- og argumentasjonsteori.

Ferdigheter og kompetanse

Studenten mestrer bruk av filosofiske begrep i analytisk og kritisk drøfting av problemstillinger fra samfunnsvitenskap og offentlig debatt

Arbeids- og læringsaktiviteter

Ordinært tre timer undervising per uke. Undervisingen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, oppgaveskriving

Evaluering

4 timer skriftlig skoleeksamen

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)11Ikke påkrevdStudenten skal skrive en øvingsoppgave. Vurderes til godkjent eller ikke-godkjent. Øvingsoppgaven er gyldig i det semesteret den er levert inn. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Studenten skal skrive en øvingsoppgave. Vurderes til godkjent eller ikke-godkjent. Øvingsoppgaven er gyldig i det semesteret den er levert inn. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat