-

SAF140 Politisk teori

SAF140 Politisk teori

Emnekode: 
SAF140
Emnenavn: 
Politisk teori
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Introduksjon til statsvitenskap, politisk teori og idéhistorie

Ulike tilnærmingsmåter i analyser av politiske strukturer og prosesser

Politiske begreper, forklaringsmodeller og teorier om samfunn, stat, regimer og politikk

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om den politiske tenkningens historie, tradisjon og aktualitet for faglige tilnærminger til politikk, organisasjon og samfunnsvitenskap
 • kan orientere seg og tilegne seg ny kunnskap om politisk teori, begreper og tenkere i et globalt perspektiv
 • ha innsikt i ulike definisjoner av nøkkelbegreper som makt, stat, representasjon, legitimitet, demokrati, borgerskap, fremmedgjøring, frihet og sivil ulydighet.
 • ha kunnskap om ulike tilnærminger til politisk teori fra den greske antikken, tidlig- og nyere moderne historie hva angår demokrati og borgerskap
 • kunne identifisere ulike teoriers og definisjoners innvirkning på analyse av politikk og samfunn.

Ferdigheter

 • anvende sentrale begreper i politisk teori, skille mellom ulike betydninger og anvende ulike definisjoner
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere forforståelser i samtale og diskusjoner med medstudenter
 • kunne skille mellom primær- og sekundærlitteratur i politisk teori og presentere en politisk tenkers tekst både muntlig og i skriftlige oppgaver
 • ha evne til å skille mellom individualisme og holisme i teorier om politikk og samfunn

Generell kompetanse

 • kjennskap til klassisk og moderne politisk tenkning, europeiske og globale perspektiver.
 • kan formidle sentrale begreper og teorier i politisk teori og diskutere problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
 • ha innsikt i planlegging og gjennomføring av ulike arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, skriftlig og i gruppediskusjoner, i tråd med formelle retningslinjer
 • kunne utveksle og begrunne synspunkter innen faget og å bidra til å belyse problemstillinger som er relevante for politikk, organisasjoner og samfunnsforhold.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Tre timer undervisning pr. uke - forelesninger, gruppediskusjoner, oppgaveskriving

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse11 PåkrevdDeltakelse i en kollokviegruppe (2-timer) der oppgaveløsning og muntlig diskusjon er veiledet og organisert av en lærerassistent. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Oppgave(r) 1 1Ikke påkrevdEn individuell eller gruppebasert innlevering (maks 2 personer) av en skriftlig tekst der første utkast er vurdert av en lærerassistent forut for innlevering. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Deltakelse i en kollokviegruppe (2-timer) der oppgaveløsning og muntlig diskusjon er veiledet og organisert av en lærerassistent. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:En individuell eller gruppebasert innlevering (maks 2 personer) av en skriftlig tekst der første utkast er vurdert av en lærerassistent forut for innlevering. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell5timerBokstavkarakter (A - F) 100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
EmneVektingsreduksjon
SAF1307.5
Vektingsreduksjoner:
Emne:SAF130
Vektingsreduksjon:7.5