-

SAF112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

SAF112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

Emnekode: 
SAF112
Emnenavn: 
Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
Kursnavn på nynorsk: 
Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Emnet omhandler følgende tema:

  • problemformulering og undersøkelsesopplegg
  • innsamling og analyse av empirisk materiale
  • statistisk analyseprogram - bruk av programpakken SPSS
  • samfunnsforskning og verdier
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

  • ha kunnskap om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og de forutsetninger som ligger til grunn for disse
  • ha kunnskap om forskningsetikk 

Ferdigheter

  • ha ferdigheter i å planlegge og gjennomføre empiriske undersøkelser samt bruke statitikkpakken SPSS
  • kunne drøfte forskningsetiske dilemmaer i konkrete prosjekter 

Generell kompetanse

  • ha generell kompetanse i kildevurderinger og kildebruk
Arbeids- og læringsaktiviteter

Seks timer undervisning per uke. Veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, veileding og dataøvelser.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)22Ikke påkrevdFørste arbeidskrav er at to og to lager en prosjektplan for en kvantitativ spørreundersøkelse. Andre arbeidskrav er en hjemmeoppgave med kvantitative statistikkøvelser i programpakken SPSS. Arbeidskrav vurdereres til godkjent/ikke-godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Første arbeidskrav er at to og to lager en prosjektplan for en kvantitativ spørreundersøkelse. Andre arbeidskrav er en hjemmeoppgave med kvantitative statistikkøvelser i programpakken SPSS. Arbeidskrav vurdereres til godkjent/ikke-godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell7dagerBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:7
Varighetstype:dager
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
EmneVektingsreduksjon
ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode7,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Vektingsreduksjon:7,5