-

SØK701 Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger

SØK701 Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger

Emnekode: 
SØK701
Emnenavn: 
Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger
Kursnavn på nynorsk: 
Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2017 Autumn
Eksamenssemester: 
2017 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
English
Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon eller tilsvarende

Emneinnhold

Det er et økende behov for kunnskap knyttet til å kunne velge ut gode prosjekter innenfor knappe offentlige budsjetter. Metoden er også egnet for prosjektanalyser innen næringslivet. Nytte-kostnadsanalyser er en mye brukt metode for å kunne beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet for prosjekter innenfor flere deler av samfunnslivet. Metoden har lange tradisjoner innenfor analyser av transportinfrastruktur (veger, jernbane, luft- og sjøtransport), men har i stigende grad blitt tatt i bruk i samfunnsøkonomiske analyser knyttet til eksempelvis miljø, helse, olje/gass og kultur. Kurset vil dekke grunnleggende teoretiske og metodisk/empiriske forhold, og flere case vil bli benyttet for å anskueliggjøre temaet. Alternative analyseteknikker, som multikriterieanalyse, vil også bli omtalt.

Av emner som vil bli dekket kan nevnes: Mål på konsument- og produsentoverskudd, diskontering, alternativkostbegrepet, imperfekte markeder, eksterne effekter, kollektive goder, avveining mellom effektivitet og fordeling, ikke-markedsomsatte goder samt kritikk av metoden.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne redegjøre for det teoretiske fundamentet bak samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger
  • kunne benytte enkle analytiske modeller og regnemodeller for å kunne gjennomføre slike beregninger
  • ha innsikt i metodenes styrker og svakheter
Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
E.J. Mishan & Euston Quah: Cost Benefit Analysis. Routledge, New York, 2007
Euston Quah and Raymond Toh: Cost Benefit Analysis Cases and Materials. Routladge, London and New York, 2012

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual -Letter (A - F)401 obligatorisk innlevering og den er tellende(40%) til endelig eksamenskarakter All printed and written supporting material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)604 t skriftlig eksamen (teller 60 %). Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:40
Kommentar:1 obligatorisk innlevering og den er tellende(40%) til endelig eksamenskarakter
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:60
Kommentar:4 t skriftlig eksamen (teller 60 %).
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version