-

SØK100 Makroøkonomi

SØK100 Makroøkonomi

Emnekode: 
SØK100
Emnenavn: 
Makroøkonomi
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Makroøkonomi
Kursnavn på nynorsk: 
Makroøkonomi
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Må beherske derivasjon, enkel algebra og grafisk fremstilling.

Forkunnskapskrav

MAT100 eller tilsvarende

Emneinnhold
  • Økonomisk idehistorie
  • Makroøkonomiske indikatorer
  • Oppbygging og bruk av enkle makroøkonomiske modeller til analyse av kortsiktige konkunktursvingninger
  • Inflasjon
  • Langsiktig økonomisk vekst
Forventet læringsutbytte

Emnet har som formål å gi en innføring i viktige makroøkonomiske emner og å oppøve evnen til systematisk analyse av økonomiske problemstillinger gjennom intensiv bruk av grunnleggende modeller. Det legges vekt på å drøfte hvordan myndighetene kan innvirke på aktiviteten i økonomien gjennom sin økonomiske politikk. 

Arbeids- og læringsaktiviteter

3 t forelesninger per uke

Gruppeundervisning med hjelpelærer

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Leiv Opstad: Innføring i makroøkonomi for økonomisk-administrative studier. Cappelen Damm akademisk, 2010.
Leiv Opstad: Innføring i makroøkonomi : oppgaver og løsninger. Cappelen Damm akademisk, 2011.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdArbeidskravet blir kunngjort ved semesterstart. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Arbeidskravet blir kunngjort ved semesterstart. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kalkulator som kan inneholde data + generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kalkulator som kan inneholde data + generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat