-

PET301 HMS og beredskapslogistikk

PET301 HMS og beredskapslogistikk

Emnekode: 
PET301
Emnenavn: 
HMS og beredskapslogistikk
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Emnenavn på engelsk: 
HSE and Logistics of Emergency Preparedness
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Autumn
Eksamenssemester: 
2017 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende HMS arbeid, metoder og verktøy i HMS-styring, virkemidler og tiltak i HMS-arbeidet, risikovurderinger, beredskapsorganisering samt lov- og rammeverk. Det gis fordypning i beredskapsplanlegging.  Dette omfatter beredskapens organisering og tilgjengelighet inkludert redningstjeneste og andre beredskapsressurser.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha kunnskap og forståelse for hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid omfatter
  • ha kunnskap om hva som kjennetegner systematisk HMS-arbeid og HMS-kultur
  • ha oversikt over tilsyns- og kontrollregimer, lover og forskrifter som regulerer HMS arbeidet
  • ha grunnleggende risikoforståelse og kunne utføre enkle risiko- og sårbarhetsanalyser
  • ha kjennskap til organisering av beredskap 
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, studentpresentasjoner.

Pensum

Litteratur oppgis i høgskolens læringsplattform ved semesterstart.

Anbefalt litteratur:

  • Roger Beggerud 5. utgave, "HMS - teori og praksis"
  • Utdelt materiell og artikler
Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)22Ikke påkrevdGruppeoppgave med tema knyttet til studentens studieprogram Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Gruppeoppgave med tema knyttet til studentens studieprogram Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual4HoursLetter (A - F) 100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version