-

PET301 HMS og beredskapslogistikk

PET301 HMS og beredskapslogistikk

Emnekode: 
PET301
Emnenavn: 
HMS og beredskapslogistikk
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Emnenavn på engelsk: 
HSE and Logistics of Emergency Preparedness
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende HMS arbeid, metoder og verktøy i HMS-styring, virkemidler og tiltak i HMS-arbeidet, nytte-kostnadsvurderinger, risikovurderinger, beredskapsorganisering samt lov- og rammeverk. Det gis fordypning i beredskapslogistikk som omfatter logistikkens rolle ved beredskap og håndtering av krisesituasjoner. Dette omfatter beredskap i forhold til krisesituasjoner ved utvikling av kompetanse om logistikken ved krisehåndtering, informasjonsbruk for å skaffe seg oversikt over tilgjengelig materiell, praktisk koordinering av logistikkoperasjoner i krisesituasjoner, bruk av depot og lager for beredskap samt implementering og avslutting av logistikkoperasjoner for å håndtere krisesituasjoner. 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha kunnskap og forståelse for hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid omfatter
  • ha kunnskap om hva som kjennetegner systematisk HMS-arbeid og HMS-kultur
  • ha oversikt over tilsyns- og kontrollregimer, lover og forskrifter som regulerer HMS arbeidet
  • ha grunnleggende risikoforståelse og kunne utføre enkle risiko- og sårbarhetsanalyser
  • ha inngående kjennskap til beredskapslogistikk 
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, studentpresentasjoner og bedriftspresentasjoner.

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved semesterstart.

Anbefalt litteratur:

  • Roger Beggerud 4.utgave, "HMS - teori og praksis"
  • Trond Hammervoll (2014), "Beredskapslogistikk", Bergen Fagbokforlaget.
  • Helge Ryggvik, “Adferd, teknologi og system – en sikkerhetshistorie"
  • Utdelt materiell og artikler
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)33Ikke påkrevd3 caseoppgaver i gruppe
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:3 caseoppgaver i gruppe
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerBokstavkarakter 100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat