-

PET101 Olje- og gassindustrien

PET101 Olje- og gassindustrien

Emnekode: 
PET101
Emnenavn: 
Olje- og gassindustrien
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Autumn
Eksamenssemester: 
2020 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Emnet er en innføring og skal gi et forståelsesgrunnlag for påfølgende emner innenfor studieprogrammet.

Det gis en kort innføring i den norske olje- og gassindustriens historie, økonomiske betydning og organisering. Forvaltningsprinsipper, statlig organisering og konsesjonssystemet presenteres.
Det gis en oversikt over verdens kjente olje- og gassressurser samt faktorer som kan påvirke olje- og gassprisene.

Emnet omfatter videre en enkel innføring i dannelse av olje og gass. 
Sentrale offshore produksjonsprosesser som separasjon og behandling av olje, gass og produsert vann drøftes. 
Ulike typer plattformer og havbunns (subsea) produksjonsteknologi og tilhørende hjelpesystemer med utstyr som pumper, ventiler og varmevekslere presenteres. 
Det gis en innføring i brønnboring, boreutstyr, borevæsker og tilhørende metoder.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha fått bransjekunnskap om den norske olje- og gassindustrien
  • ha fått kunnskap om sentralt ramme- og lovverk for den norske petroleumsvirksomheten
  • ha fått forståelse for hvordan olje og gass dannes
  • ha fått oversikt over de viktigste plattformtyper og hjelpesystemer
  • ha fått kjennskap til sentrale produksjonsprosesser og komponenter
  • ha fått oversikt over brønnboring og havbunns produksjonsteknologi
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual5HoursLetter (A - F)100 Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version