-

MHS703 Presentasjon av egen forskning og deltagelse i seminarer

MHS703 Presentasjon av egen forskning og deltagelse i seminarer

Emnekode: 
MHS703
Emnenavn: 
Presentasjon av egen forskning og deltagelse i seminarer
Studieprogram: 
Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper, del II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2017 Spring
2017 Autumn
2018 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
2017 Autumn
2018 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Emnet består av tre masteroppgaveseminarer. Oppgaveseminarene har som formål å forberede studenten best mulig på det videre arbeidet med oppgaven. Hver student skal til seminarene presentere status i eget prosjektarbeid.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskaper

  • ha avansert kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • hainngående kunnskap om og kan analysere ulike sider ved relasjonskunnskap og/eller hjelperelasjonen

Ferdigheter

  • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere faglige resonnementer
  • kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

Generell kompetanse

  • kunne samle inn og analysere eget materiale eller analysere data fra ulike databaser
  • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske uttrykksformer knyttet til masteroppgavens tema
  • kunne kommunisere om faglige problemstillinger ut fra eget prosjekt
Arbeids- og læringsaktiviteter

Masteroppgaveseminarer

Sensorordning

Studentene vil ved tre anledninger presentere sine prosjekter i plenum. Ved to anledninger vil dette skje som i en tradisjonell forelesning (2. og 4. semester) og ved èn anledning (3. semester) vil presentasjonen skje innen rammen av en ”mini-disputas” hvor studentene skal fungere som hverandres opponenter. 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Other - please specify in the comments Ikke påkrevdForskningsaktiviteter: - Datainnsamling - Analysere data
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Other - please specify in the comments
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Forskningsaktiviteter: - Datainnsamling - Analysere data
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Other assessment form, describe in comment fieldIndividual30minutesPass/fail PLENUMSFREMLEGG - 2. SEMESTER Hver student gir en presentasjon av status i prosjektet sitt på max. 20 minutter. Presentasjonen vil i hovedsak dreie seg om hvordan prosjektet er tenkt gjennomført, med vekt på̊ metodiske aspekter og fremdriftsplan. Det kan også gis en kort innføring i den teoretiske og empiriske bakgrunnen for prosjektet. Deretter åpnes det for innpill og kommentarer fra plenum (max. 10 min.). All printed and written supporting material
Other assessment form, describe in comment fieldIndividual45minutesPass/fail PLENUMSFREMLEGG MED OPPONERING - 3. SEMESTER Seminaret organiseres som en ”minidisputas” med presentasjon av egne prosjekter og opposisjon av andres. Samtlige studenter skal både presentere og opponere. 1. Presentasjonen Form: PowerPoint-presentasjon eller vanlig Word-dokument skal ha følgende elementer: Introduksjon, teoretisk og empirisk bakgrunn, problemstillinger, metode drøfting og oppsummering/konklusjon. Varighet: 20 minutter Forberedelse: Fremlegget sendes elektronisk til opponent, veileder og fagansvarlig senest 7 dager før. 2. Opposisjonen Form: Opponenten forbereder spørsmål/kommentarer til fremlegget. Viktig å finne en balanse mellom konstruktive og kritiske innspill. Opponenten bør tilstrebe og få til en dialog. Varighet: 10 minutter 3. Plenumsdiskusjon Form: Tilhørerne noterer seg spørsmål/kommentarer underveis og stiller konstruktive spørsmål i plenum. Varighet: 10 minutter 4. Veileder konkluderer Form: Veileder samler ”trådene” og trekker konklusjoner. Trekker fram konstruktive og kritiske innspill og oppsummerer hva studentene spesielt bør jobber videre med (ca. 5 min.) Nyttige tekster: Trost, Jan (2002) Att var opponent. Studentlitteratur. Sternberg, Robert J. (2003) The Psychologist’s Companion. A guide to Science Writing for Students and Researchers. Cambridge University Press. Kap 1-3. All printed and written supporting material
Other assessment form, describe in comment fieldIndividual20minutesPass/fail PLENUMSFREMLEGG - 4. SEMESTER: Hver student gir en presentasjon av status i prosjektet sitt med maks. varighet 20 minutter. Deretter åpnes det for innspill og kommentarer fra plenum (max. 10 min.). Presentasjonen vil i hovedsak dreie seg om prosjektets resultater og funn. All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Other assessment form, describe in comment field
Gruppering:Individual
Varighet:30
Varighetstype:minutes
Karakterskala:Pass/fail
Andel:
Kommentar:PLENUMSFREMLEGG - 2. SEMESTER Hver student gir en presentasjon av status i prosjektet sitt på max. 20 minutter. Presentasjonen vil i hovedsak dreie seg om hvordan prosjektet er tenkt gjennomført, med vekt på̊ metodiske aspekter og fremdriftsplan. Det kan også gis en kort innføring i den teoretiske og empiriske bakgrunnen for prosjektet. Deretter åpnes det for innpill og kommentarer fra plenum (max. 10 min.).
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material
Vurderingsform:Other assessment form, describe in comment field
Gruppering:Individual
Varighet:45
Varighetstype:minutes
Karakterskala:Pass/fail
Andel:
Kommentar:PLENUMSFREMLEGG MED OPPONERING - 3. SEMESTER Seminaret organiseres som en ”minidisputas” med presentasjon av egne prosjekter og opposisjon av andres. Samtlige studenter skal både presentere og opponere. 1. Presentasjonen Form: PowerPoint-presentasjon eller vanlig Word-dokument skal ha følgende elementer: Introduksjon, teoretisk og empirisk bakgrunn, problemstillinger, metode drøfting og oppsummering/konklusjon. Varighet: 20 minutter Forberedelse: Fremlegget sendes elektronisk til opponent, veileder og fagansvarlig senest 7 dager før. 2. Opposisjonen Form: Opponenten forbereder spørsmål/kommentarer til fremlegget. Viktig å finne en balanse mellom konstruktive og kritiske innspill. Opponenten bør tilstrebe og få til en dialog. Varighet: 10 minutter 3. Plenumsdiskusjon Form: Tilhørerne noterer seg spørsmål/kommentarer underveis og stiller konstruktive spørsmål i plenum. Varighet: 10 minutter 4. Veileder konkluderer Form: Veileder samler ”trådene” og trekker konklusjoner. Trekker fram konstruktive og kritiske innspill og oppsummerer hva studentene spesielt bør jobber videre med (ca. 5 min.)
Hjelpemidler:Nyttige tekster: Trost, Jan (2002) Att var opponent. Studentlitteratur. Sternberg, Robert J. (2003) The Psychologist’s Companion. A guide to Science Writing for Students and Researchers. Cambridge University Press. Kap 1-3.
Hjelpemidler:All printed and written supporting material
Vurderingsform:Other assessment form, describe in comment field
Gruppering:Individual
Varighet:20
Varighetstype:minutes
Karakterskala:Pass/fail
Andel:
Kommentar:PLENUMSFREMLEGG - 4. SEMESTER: Hver student gir en presentasjon av status i prosjektet sitt med maks. varighet 20 minutter. Deretter åpnes det for innspill og kommentarer fra plenum (max. 10 min.). Presentasjonen vil i hovedsak dreie seg om prosjektets resultater og funn.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material