-

MHS700 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode, fordypningsdel

MHS700 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode, fordypningsdel

Emnekode: 
MHS700
Emnenavn: 
Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode, fordypningsdel
Studieprogram: 
Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper, del II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Vitenskapsteori skal i dette emnet bidra til at studentene kan forstå hvordan teori, begreper og forskningsmetoder innen relevante fag kan knyttes til ulike vitenskapsteoretiske posisjoner. Studentene skal bli i stand til å velge egnede metoder som kan brukes i forskning og klinisk virksomhet og de skal kunne tilegne seg kunnskap om vitenskapelige metoder som gjør dem i stand til å gjennomføre eget vitenskapelig arbeid. Det gis en fordypning i både kvalitative og kvantitative metoder.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskaper

  • ha avansert kunnskap om hoved-posisjoner innen vitenskapsteori
  • ha inngående kunnskap om forskningsetikk
  • ha inngående kunnskap om forskningsdesign og metode

Ferdigheter

  • kunne anvende relevante forskningsdesign og metoder for datainnsamling
  • kunne analysere kvalitative og kvantitative data
  • kunne analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelig publisering

Generell kompetanse

  • kunne forstå og anvende sentral vitenskapsteoretisk kunnskap
  • kunne anvende kvalitative eller kvantitative forskningsmetoder
  • kunne gjøre etiske refleksjoner og analyser av forskning og kunnskapsformidling
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, workshops og selvstudium

 

Pensum

Generell innføring i forskningsmetode:
Polit, Denise F. og Beck, Cheryl Tatano. (2003). Nursing Research: Principles and Methods, 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins 

Vitenskapsteori
Kvernbekk, Tone (2002): Vitenskapsteoretiske perspektiver. I: Thorleif Lund (red.): Innføring i forskningsmetodologi. s 19-78. Oslo: Uniped Forlag.

Kvalitative metoder
Creswell, J W (2013): Qualitative Inquiry and Research Design,  Choosing Among Five Approaches, Third Edition,SAGE Publications Thousand Oaks, London, New Delhi
Liamputtong, Pranee. 2012. Focus group methodology : principles and practice. London: Sage.

Kvantitative metoder
Lund, Thorleif (red.). 2002. Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub. Kap 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

Statistisk analyse (valgfritt etter avtale med veileder)
Field, Andy. 2009. Discovering Statistics Using SPSS. 3rd ed. Los Angeles: Sage
Griffith, Arthur. 2010. SPSS for Dummies.2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley
Pallant, Julie. 2010. SPSS Survival Manual.4th ed. Maidenhead: McGraw-Hill 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Other - please specify in the comments Ikke påkrevdForskningsaktiviteter: - Klargjøre tema og vitenskapsteoretisk og metodisk forankring. - Litteratursøk - Etablere teoretisk og empirisk forankring
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Other - please specify in the comments
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Forskningsaktiviteter: - Klargjøre tema og vitenskapsteoretisk og metodisk forankring. - Litteratursøk - Etablere teoretisk og empirisk forankring
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual7daysIt will not be graded in this topic100TEMASKISSE Temaskissen skal gi en foreløbig beskrivelse av det forskningsarbeidet studenten tenker å utføre og bør ha følgende struktur: Innledning Kort beskrivelse av tematikken og bakgrunn for valget av denne. Metode Beskrivelse av aktuelle fremgangsmåter for å belyse tematikken. Referanser Referanser og referanseliste settes opp etter Høgskolens standard. Omfang: Temaskissen skal ikke overstige 1500 ord. Vurdering: Besvarelsen vurderes og godkjennes av studentens veileder. All printed and written supporting material
Home assessmentIndividual14daysPass/fail REFLEKSJONSNOTAT INNEN VITENSKAPSTEORI OG METODE Refleksjonsnotatet utformes med utgangspunkt i en gitt oppgavetekst og innleveres innen 14 dager. Omfang: Notatet skal ikke overstige 3000 ord. Innlevering: Elektronisk i pdf-format via egen portal på Fronter. Vurdering: Besvarelsen samsensureres av to interne sensorer, hvorav den ene er studentens veileder. Karakter: Bestått/Ikke bestått All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:7
Varighetstype:days
Karakterskala:It will not be graded in this topic
Andel:100
Kommentar:TEMASKISSE Temaskissen skal gi en foreløbig beskrivelse av det forskningsarbeidet studenten tenker å utføre og bør ha følgende struktur: Innledning Kort beskrivelse av tematikken og bakgrunn for valget av denne. Metode Beskrivelse av aktuelle fremgangsmåter for å belyse tematikken. Referanser Referanser og referanseliste settes opp etter Høgskolens standard. Omfang: Temaskissen skal ikke overstige 1500 ord. Vurdering: Besvarelsen vurderes og godkjennes av studentens veileder.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:14
Varighetstype:days
Karakterskala:Pass/fail
Andel:
Kommentar:REFLEKSJONSNOTAT INNEN VITENSKAPSTEORI OG METODE Refleksjonsnotatet utformes med utgangspunkt i en gitt oppgavetekst og innleveres innen 14 dager. Omfang: Notatet skal ikke overstige 3000 ord. Innlevering: Elektronisk i pdf-format via egen portal på Fronter. Vurdering: Besvarelsen samsensureres av to interne sensorer, hvorav den ene er studentens veileder. Karakter: Bestått/Ikke bestått
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material