-

MAT210 Statistikk II

MAT210 Statistikk II

Emnekode: 
MAT210
Emnenavn: 
Statistikk II
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Statistikk II
Kursnavn på nynorsk: 
Statistikk II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2021 Spring
Eksamenssemester: 
2021 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Et introduksjonskurs i sannsynlighetsregning hvor normalfordeling og binomisk fordeling er blant temaene, f.eks MAT110 Statistikk I, eller lignende. 

Emneinnhold

Statistikk handler om å bruke data til å forstå mer av verden omkring oss. MAT 210 introduserer grunnleggende verktøy som konfidensintervall og hypotesetesting. Kurset gir et innblikk i de viktigste typene av tester som har stor betydning innenfor databasert forskning og beslutningsstøtte for virksomheter. Det legges vekt på praktiske eksempler med bruk av Excel. Mer konkret ser vi på sannsynlighetsfordelinger og stokastiske variable, analyse av ett og to utvalg ved hjelp av parametriske og ikke-parametriske metoder, grunnleggende analyse av kategoriske data, korrelasjon og regresjonsanalyse.  Emnet omhandler også hvordan statistiske analyser kan utføres i praksis ved hjelp av dataverktøy. 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne være i stand til

  • Å bruke Excel til deskriptiv statistikk, grafiske fremstillinger av data, aggregering av data. 
  • Å beregne konfidensintervall for gjennomsnitt og proporsjoner, gitt passende data.
  • Å gjennomføre t - tester (ett-utvalg, to-utvalg, parede utvalg) basert på aggregerte data eller rådata (vha Excel). 
  • Å gjennomføre kji-kvadrat-tester for uavhengighet/sannsynligheter basert på aggregerte data eller rådata (vha Excel).
  • Å gjennomføre ikke-parametriske tester (Fortegnstest, Wilcoxon rang-sum) basert på aggregerte data eller rådata (vha Excel).
  • Å gjennomføre lineær regresjonsanalyse, inkludert hypotesetest/konfidensintervall for modellparametre, med Excel. 
Arbeids- og læringsaktiviteter

5 timer forelesning og øvelse per uke

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 54Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver med bruk av excel innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 5
Påkrevde arbeidskrav:4
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver med bruk av excel innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Kalkulator som kan inneholde data + generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat + lærebok + komplette forelesningsnotater (tilgjengelig fra Canvas)Separate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler: Kalkulator som kan inneholde data + generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat + lærebok + komplette forelesningsnotater (tilgjengelig fra Canvas)
Hjelpemidler:Separate list, see below