-

MAT110 Statistikk 1

MAT110 Statistikk 1

Emnekode: 
MAT110
Emnenavn: 
Statistikk 1
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Emnenavn på engelsk: 
Statistikk I
Emnenavn på nynorsk: 
Statistikk I
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men elementær kjennskap til matematikk er en fordel. De som ikke har hatt "MAT100 Matematikk" eller tilsvarende introduksjonskurs må påregne litt ekstra innsats. 

Emneinnhold
 • Grunnleggende teori
  • sannsynlighetsteori
  • stokastiske variabler, forventning og varians
  • diskrete stokastiske fordelinger
  • kontinuerlig stokastiske fordelinger og sentralgrenseteoremet
 • Statistisk inferens
  • beskrivende statistikk
  • estimering og estimatorer
  • hypotesetesting
  • regresjonsanalyse
Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

 • se grunnleggende sammenhenger mellom statistik og anvendelser innen fagdisipliner som økonomi, logistikk, sport og revisjon.
 • kjenne til grunnleggende statistiske metoder og være i stand til å forstå og tolke statistiske data.
 • beherske grunnleggende sannsynlighetsregning.
 • analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel, samt videreføre dette til lineærkombinasjoner av stokastiske variabler.
 • forstå simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians.
 • velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
 • ha grunnleggende kjennskap til estimering og estimatorer
 • kunne utføre enkle hypotesetester
 • analysere samvariasjon mellom to stokastiske variabler, både ved regresjons-analyse og ved tolkning av korrelasjonskoeffisienten.
 • enkel regresjonsanalyse
 • enkel bruk av Excel ifm. regresjonsanalyse
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesninger per uke og 6 timer per uke med oppgaveregning med veiledning av hjelpelærer og faglærer. Oppmøte på forelesningene og oppgavetimene er frivillig.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 75PåkrevdInnlevert og godkjent minst 5 av 7 regneøvinger. For å få godkjent en regneøving så må 75% vært riktig. Kun godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt. Fjernstudent: Emnet MAT110/SCM200 egner seg godt som fjernstudent. Video av forelesningene er åpent tilgjengelig.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 7
Påkrevde arbeidskrav:5
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Innlevert og godkjent minst 5 av 7 regneøvinger. For å få godkjent en regneøving så må 75% vært riktig. Kun godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt. Fjernstudent: Emnet MAT110/SCM200 egner seg godt som fjernstudent. Video av forelesningene er åpent tilgjengelig.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 1) Kalkulator som kan inneholde data 2) Generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat 3) Kompendium "MAT110 Statistikk 1" del 1, del 2 og del 3 utgitt av bokhandelsen SiMolde Bok. Det er kun originalformelsamlingen fra SiMolde Bok som er lov å ha med på eksamen, og det er kun årets kompendier som til enhver tid gjelder på eksamen. Ikke egen utskrift av kompendiene. NB: Det er lov med egne håndskrevne notater i kompendiene som man kan ha med på eksamen.Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:1) Kalkulator som kan inneholde data 2) Generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat 3) Kompendium "MAT110 Statistikk 1" del 1, del 2 og del 3 utgitt av bokhandelsen SiMolde Bok. Det er kun originalformelsamlingen fra SiMolde Bok som er lov å ha med på eksamen, og det er kun årets kompendier som til enhver tid gjelder på eksamen. Ikke egen utskrift av kompendiene. NB: Det er lov med egne håndskrevne notater i kompendiene som man kan ha med på eksamen.
Hjelpemidler:Egen liste. Se under