-

MAT110 Statistikk 1

MAT110 Statistikk 1

Course code: 
MAT110
Course name: 
Statistikk 1
Program of study: 
Bachelor i logistikk og SCM
Campus: 
Molde
Kristiansund
Credits: 
7.5
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2019 Spring
Assessment semester: 
2019 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Language of examination: 
Norwegian
Language of litterature: 
Norwegian
Recommended previous knowledge: 

Ingen spesielle, men elementær kjennskap til matematikk er en fordel. De som ikke har hatt "MAT100 Matematikk" eller tilsvarende introduksjonskurs må påregne litt ekstra innsats. 

Course content: 
 • Beskrivende statistikk
 • Sannsynlighetsregning
 • Kombinatorikk
 • Betinget sannsynlighet
 • Tilfeldige variabler, forventning og varians
 • Simultane sannsynlighetsfordelinger
 • Sentrale sannsynlighetsfordelinger
 • Regresjonsanalyse
Learning outcome: 

Etter fullført emne skal studenten:

 • se grunnleggende sammenhenger mellom statistik og anvendelser innen fagdisipliner som økonomi, logistikk, sport og revisjon.
 • kjenne til grunnleggende statistiske metoder og være i stand til å forstå og tolke statistiske data.
 • beherske grunnleggende sannsynlighetsregning.
 • analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel, samt videreføre dette til lineærkombinasjoner av stokastiske variabler.
 • forstå simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians.
 • velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
 • analysere samvariasjon mellom to stokastiske variabler, både ved regresjons-analyse og ved tolkning av korrelasjonskoeffisienten.
 • enkel regresjonsanalyse
 • enkel bruk av Excel ifm. regresjonsanalyse
Working and learning activities: 

4 timer forelesninger per uke og 6 timer per uke med oppgaveregning med veiledning av hjelpelærer og faglærer. Oppmøte på forelesningene og oppgavetimene er frivillig.

Curriculum: 

Gratis pensumlitteratur blir lagt ut i PDF-format i Fronter ved studiestart. En papirversjon av kompendiet og formelsamlingen kan kjøpes i bokhandelen SiMolde BOK.

Aktuell litteratur:
Rekdal, Per Kristian: "Kompendium i MAT110 Statistikk 1", SiMolde Bok, Molde, 2017
Rekdal, Per Kristian: "Formelsamling i MAT110 Statistikk 1", SiMolde Bok, Molde, Molde, 2017

Det lages nytt kompendium og ny formelsamling for hvert år. Det betyr at man ikke kan bruke gamle kompendium eller gamle formelsamlinger.

Støttelitteratur:
Ubøe, Jan: Statistikk for økonomifag, Gyldendal akademisk (2011).

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 7 5Not requiredInnlevert og godkjent minst 5 av 7 obligatoriske regneøvinger. For å få godkjent en regneøving så må ca. 50% vært riktig. Kun godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Assignment(s)
Courseworks given: 7
Courseworks required: 5
Presence:Not required
Comment:Innlevert og godkjent minst 5 av 7 obligatoriske regneøvinger. For å få godkjent en regneøving så må ca. 50% vært riktig. Kun godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual4HoursLetter (A - F)100 1) Kalkulator som kan inneholde data

2) Generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

3) Årets "Formelsamling i MAT110 Statistikk 1" utgitt av bokhandelsen SiMolde Bok. Det er kun originalformelsamlingen fra SiMolde Bok som er lov å ha med på eksamen, og det er kun årets formelsamling som til enhver tid gjelder på eksamen. Ikke egen utskrift av formelsamlingen.
NB:
Det er lov med egne håndskrevne notater i formelsamlingen som man kan ha med på eksamen.
Separate list, see below
Vurderinger:
Form of assessment:Written school assessment
Grouping:Individual
Duration:4
Type of duration:Hours
Grading scale:Letter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:1) Kalkulator som kan inneholde data

2) Generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

3) Årets "Formelsamling i MAT110 Statistikk 1" utgitt av bokhandelsen SiMolde Bok. Det er kun originalformelsamlingen fra SiMolde Bok som er lov å ha med på eksamen, og det er kun årets formelsamling som til enhver tid gjelder på eksamen. Ikke egen utskrift av formelsamlingen.
NB:
Det er lov med egne håndskrevne notater i formelsamlingen som man kan ha med på eksamen.
Support material:Separate list, see below