-

LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN

LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN

Emnekode: 
LOG525
Emnenavn: 
Kvalitetsledelse og LEAN
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Emnenavn på engelsk: 
Quality Management
Emnenavn på nynorsk: 
Kvalitetsledelse og LEAN
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Høst
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Høst
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Innføring i SCM, Organisasjon I

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle

Emneinnhold

Et levedyktig og effektivt næringsliv avhenger av at de produkter og tjenester som tilbys har forutsigbart innhold og kvalitet. Gjennom dette faget vil studentene få introduksjon i ulike prinsipper, teorier og modeller for styring av kvalitets- og forbedringsprosesser. Gjennom forelesninger og eksempler vil studentene få innsyn i fundamentale forskjeller i Japanske og vestlige tankemåter og prinsipper i forhold til ledelse av kvalitet og effektivitet. Kvalitetsledelse og Lean har sin rot i tidsstudier av Fredrick W. Taylor på slutten av 1800-tallet samt utvikling av samlebåndsproduksjon hos Ford på begynnelsen av 1900-tallet. Gjennom utviklingen av Toyota Production System (TPS), Just-in-time (JIT) og Totalkvalitetsledelse er Lean produksjon i dag en samlebetegnelse på en filosofi for effektiv produksjon hvor det handler om å bruke organisasjonens ressurser i størst mulig grad på aktiviteter som skaper verdi for kunden. Selv om Lean filosofien ble utviklet som Toyota Production System og i første omgang relatert til industriell masseproduksjon, får Lean filosofien stadig større anvendelse innenfor tjenesteproduksjon og innen offentlig virksomhet, som for eksempel helseproduksjon.

Forventet læringsutbytte

Emnet vil gi en innføring i de viktigste prinsipper i Totalkvalitetsledelse (TQM) og LEAN. Totalkvalitetsledelse og Lean er overlappende filosofier med dertil hørende grunnprinsipper, modeller og verktøy. Innføring av filosofien krever grunnleggende kultur- og organisasjonsendringer. Sentrale element i emnet er da hvilke endringer som kreves og hvordan en kan gjennomføre dem. Totalkvalitetsledelse og Lean er sentrale element i organisasjoner som ønsker kontinuerlige forbedringer. I emnet vil også andre forandringsmodeller med utgangspunkt i verdikjedeanalyse og forståelse bli gjennomgått.

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha kunnskap om fagets område
  • kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike filosofier, modeller og verktøy i utforming i kvalitetsledelse rammeverk.
  • kunne foreta enkle prosessanalyser ved hjelp av value stream mapping
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer undervisning per uke.Forelesninger og øvelser. 

NB! Emnet går høst i Molde og vår i Kristiansund

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 1 1Ikke påkrevdPlan for gjennomføring av arbeidskrav utformes av faglærer og gjøres kjent på Fronter ved semesterstart. Arbeidskrav gjennomføres i grupper på 2-4 studenter og vil omfatte en større eller inntil 5 mindre oppgaver. Arbeidskravet vil omfatte praktiske øvinger i ulike Lean og TQM prinsipper samt casearbeid. Arbeidskravet skal inkludere enkel value stream mapping. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Plan for gjennomføring av arbeidskrav utformes av faglærer og gjøres kjent på Fronter ved semesterstart. Arbeidskrav gjennomføres i grupper på 2-4 studenter og vil omfatte en større eller inntil 5 mindre oppgaver. Arbeidskravet vil omfatte praktiske øvinger i ulike Lean og TQM prinsipper samt casearbeid. Arbeidskravet skal inkludere enkel value stream mapping. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerBokstavkarakter100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat