-

LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN

LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN

Emnekode: 
LOG525
Emnenavn: 
Kvalitetsledelse og LEAN
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Emnenavn på engelsk: 
Quality Management
Emnenavn på nynorsk: 
Kvalitetsledelse og LEAN
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Innføring i SCM, Organisasjon I

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle

Emneinnhold

Et levedyktig og effektivt næringsliv avhenger av at de produkter og tjenester som tilbys har forutsigbart innhold og kvalitet. Gjennom dette faget vil studentene få introduksjon i ulike prinsipper, teorier og modeller for styring av kvalitets- og forbedringsprosesser. Gjennom forelesninger og eksempler vil studentene få innsyn i fundamentale forskjeller i Japanske og vestlige tankemåter og prinsipper i forhold til ledelse av kvalitet og effektivitet. Kvalitetsledelse og Lean har sin rot i tidsstudier av Fredrick W. Taylor på slutten av 1800-tallet samt utvikling av samlebåndsproduksjon hos Ford på begynnelsen av 1900-tallet. Gjennom utviklingen av Toyota Production System (TPS), Just-in-time (JIT) og Totalkvalitetsledelse er Lean produksjon i dag en samlebetegnelse på en filosofi for effektiv produksjon hvor det handler om å bruke organisasjonens ressurser i størst mulig grad på aktiviteter som skaper verdi for kunden. Selv om Lean filosofien ble utviklet som Toyota Production System og i første omgang relatert til industriell masseproduksjon, får Lean filosofien stadig større anvendelse innenfor tjenesteproduksjon og innen offentlig virksomhet, som for eksempel helseproduksjon.

Forventet læringsutbytte

Emnet vil gi en innføring i de viktigste prinsipper i Totalkvalitetsledelse (TQM) og LEAN. Totalkvalitetsledelse og Lean er overlappende filosofier med dertil hørende grunnprinsipper, modeller og verktøy. Innføring av filosofien krever grunnleggende kultur- og organisasjonsendringer. Sentrale element i emnet er da hvilke endringer som kreves og hvordan en kan gjennomføre dem. Totalkvalitetsledelse og Lean er sentrale element i organisasjoner som ønsker kontinuerlige forbedringer. I emnet vil også andre forandringsmodeller med utgangspunkt i verdikjedeanalyse og forståelse bli gjennomgått. For eksempel vil Management by objectives (MBO), Business Process Reengineering (BPR) og Six Sigma bli kort gjennomgått.

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha kunnskap om fagets område
  • kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike filosofier, modeller og verktøy i utforming i kvalitetsledelse rammeverk.
  • kunne foreta enkle prosessanalyser ved hjelp av value stream mapping
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer undervisning per uke.Forelesninger og øvelser. 

NB! Emnet går høst i Molde og vår i Kristiansund

Pensum

Litteratur oppgis i Fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur:

Rolfsen, M. (2014) Lean blir norsk. Fagbokforlaget ISBN 978 82 450 1600 0

Egen pensumbok Molde:
Wig, Bjarne Berg: Lean - Ledelse for lærende organisasjoner.  2. utgave, Gyldendal akademisk 2014.

Egen pensumbok Kristiansund:
Goetsch, David L. & Davis, Stanley: Quality Management for Organizational Excellence. Introduction to Total Quality. 7th ed., Prentice Hall 2012

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 1 1Ikke påkrevdPlan for gjennomføring av arbeidskrav utformes av faglærer og gjøres kjent på Fronter ved semesterstart. Arbeidskrav gjennomføres i grupper på 2-4 studenter og vil omfatte en større eller inntil 5 mindre oppgaver. Arbeidskravet vil omfatte praktiske øvinger i ulike Lean og TQM prinsipper samt casearbeid. Arbeidskravet skal inkludere enkel value stream mapping.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Plan for gjennomføring av arbeidskrav utformes av faglærer og gjøres kjent på Fronter ved semesterstart. Arbeidskrav gjennomføres i grupper på 2-4 studenter og vil omfatte en større eller inntil 5 mindre oppgaver. Arbeidskravet vil omfatte praktiske øvinger i ulike Lean og TQM prinsipper samt casearbeid. Arbeidskravet skal inkludere enkel value stream mapping.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual4HoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version