-

LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse

LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse

Emnekode: 
LOG500
Emnenavn: 
Styringsmodeller og operasjonsanalyse
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Emnenavn på nynorsk: 
Styringsmodeller og operasjonsanalyse
Emnenavn på engelsk: 
Management Models and Operations Research
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

2-årig økonomisk-administrativt studium eller tilsvarende og SCM200 - Lager- og produksjonsplanlegging - eller tilsvarende. Det vil være hensiktsmessig å kunne bruke regneark for å løse øvelser og oppgaver.

Emneinnhold

Emnet er en videreføring av temaer behandlet i SCM200. Modeller for styring av de enkelte leddene i verdikjedene vil stå sentralt. Det vil bli lagt særlig vekt på problemer innenfor prognoser, distribusjon, lager og produksjon. Innenfor produksjon vil produksjonshovedplanlegging samt styringprinsippene i MRP I (nettobehovsberegning) bli behandlet. Innenfor aggregert produksjonsstyring behandles de enkleste situasjonene. I denne sammenheng brukes enkle operasjonsanalytiske metoder og eget verktøy. Innenfor lagerstyring behandles deterministiske modeller for familier av varer, begrensinger av ressurser, rabatter og noen stokastiske lagermodeller. Videre behandles lot sizing som eget tema, prognoser med enkle prognosemodeller og enkle tilfeller av tidsplanlegging. En rekke kvantitative modeller for de nevnte områdene vil bli presentert og brukt eksplisitt i formulering og løsing av aktuelle problemstillinger.

Forventet læringsutbytte

Emnet tar sikte på å beskrive enkle modeller for ulike deler i verdikjeden til en bedrift.

Studenten skal ved fullført emne ha kjennskap til og kunne benytte modeller for:

  • prognoser
  • aggregert planlegging
  • lager og produksjonsstyring ved deterministisk og usikker etterspørsel
  • lot sizing
  • tidsplanlegging av operasjoner
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke. 

Pensum

Litteratur oppgis i Fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur:
Nahmias, Steven. 2009. Production and Operations Analysis. 6th edition. McGraw Hill

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)33PåkrevdObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell5TimerBokstavkarakter80 Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
HjemmeeksamenGruppe -Bokstavkarakter10 Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
HjemmeeksamenGruppe -Bokstavkarakter10 Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:80
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:10
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:10
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
EmneVektingsreduksjon
LOG5027,5
BØK3503,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:LOG502
Vektingsreduksjon:7,5
Emne:BØK350
Vektingsreduksjon:3,5