-

JUR540 Innføring i internasjonal rett

JUR540 Innføring i internasjonal rett

Emnekode: 
JUR540
Emnenavn: 
Innføring i internasjonal rett
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Innføring i internasjonal rett
Kursnavn på nynorsk: 
Innføring i internasjonal rett
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
 • Internasjonal rett som rettssystem og spesielle trekk av jus
 • Statsbegrepet, suverenitetsprinsippet og internasjonal retts virkning i nasjonal rett samt forholdet til nasjonale konstitusjoner
 • Traktatretten og internasjonal sedvane
 • Betydningen av internasjonale organisasjoner, særlig FN
 • EU og EØS-retten som særegne regionale institusjoner og overnasjonal rettsdannelse
 • Internasjonale menneskerettigheter og individers folkerettslige stilling
 • Havrett: suverenitet, suverene rettigheter og friheter - om plast og levende organismer
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • identifisere internasjonale rettslige problemstillinger mellom stater, i forholdet stat og internasjonale organisasjoner og i forholdet stat og individ under de internasjonale menneskerettigheter
 • finne frem til internasjonale og europeiske rettskilder - traktater og internasjonal sedvane
 • forklare innholdet i sentrale folkerettslige regler, beslutningsprosesser og kompetanse
 • forstå og forklare samspillet mellom nasjonale konstitusjoner og internasjonal jus, særlig med blikk på forskjellen på alminnelig internasjonal rett opp mot EU og EØS-rett
 • forstå hovedtrekkene i ressursforvaltning i havretten
 • forklare vekselvirkningen mellom internasjonal rett og internasjonal politikk
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesninger og øvinger per uke

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 2 Ikke påkrevdTo hjemmeoppgaver, hvorav minst én må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 2
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:To hjemmeoppgaver, hvorav minst én må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Lovdata, traktatsamlingEgen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Lovdata, traktatsamling
Hjelpemidler:Egen liste. Se under