-

JUR536 Rettslære

JUR536 Rettslære

Emnekode: 
JUR536
Emnenavn: 
Rettslære
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Emnet inneholder en introduksjon til juridisk metode og utvalgte privatrettslige emner og problemstillinger. I tillegg skal studentene ha noe kunnskap om økonomisk kriminalitet.  Emnet inneholder også en innføring i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet og de rettsregler som er av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet.

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskaper til å kunne

•   gjøre rede for rettsspørsmålene av betydning for utøvelse av privat og offentlig virksomhet

•   gjøre rede for relevante begreper innenfor emnene kontraktsrett, herunder regler om avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet, reglene om kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd, reglene om organisering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold samt stiftelse, sikring av pengekrav (herunder panterett) samt opphør av pengekrav, gjeldsforfølgningsrett med hovedvekt på materiell konkursrett og deler av reglene om økonomisk kriminalitet

•   gjøre rede for innholdet i, og anvendelsen av, anerkjent faglig metode, herunder bruk av lovfestede og ulovfestede avtalerettslige rettskilder 

 

Studenten har ferdigheter til å kunne

•   formulere rettslige spørsmål innenfor emnene i kurset på en presis og problematiserende måte

•   identifisere og systematisere relevante argumenter innenfor emnene i kurset.

•   foreta en selvstendig analyse av rettslige spørsmål innenfor emnene på kurset basert på relevante rettskildefaktorer

•   anvende anerkjent faglig metode til å drøfte, og resonnere seg frem til et faglig forsvarlig standpunkt 

 

Studenten har generell kompetanse til å kunne

•   formulere, drøfte og ta stilling til rettslige spørsmål på en selvstendig, poengtert, ryddig, konsis og presis måte, både skriftlig og muntlig

•   sondre mellom argumenter som er rettslig relevante og argumenter som ikke er rettslig relevante

•   identifisere relevante rettskildefaktorer, og aktivt og selvstendig undersøke disse for å finne argumenter til bruk for å løse konkrete rettsspørsmål

Arbeids- og læringsaktiviteter

Tre timer forelesninger og oppgaver pr uke

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 2 1Ikke påkrevdTo arbeidskrav, hvorav minst et må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 2
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:To arbeidskrav, hvorav minst et må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 LovdataEgen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Lovdata
Hjelpemidler:Egen liste. Se under