-

JUR410 Skatterett I

JUR410 Skatterett I

Emnekode: 
JUR410
Emnenavn: 
Skatterett I
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Skatterett I
Kursnavn på nynorsk: 
Skatterett I
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2021 Spring
Eksamenssemester: 
2021 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
  • Innføring i grunnprinsippene i skatteretten – herunder de forskjellige skattegrunnlag
  • Formues- og inntektsbeskatning – herunder alminnelig inntekt, personinntekt og nettoformue utenfor næring
  • Enkelte tema innen næringsbeskatning
  • Innføring i ligningsforvaltningsrett, skattebetaling og arbeidsgiveravgift
  • Merverdiavgiftssystemet – herunder avgiftspliktens omfang (avgiftsområdet) og mulighet for frivillig avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og særskilte fritak for utgående merverdiavgift og særskilte begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • identifisere skatterettslige problemstillinger med særlig vekt på grunnprinsippene i skatteretten, deler av avgiftsretten (merverdi- og arbeidsgiveravgift), ligningsforvaltning og skattebetaling
  • finne frem til relevant lovtekst, forskrift og skatte- og avgiftsvedtak
  • anvende juridisk metode ved løsning av de skatterettslige problemstillingene
  • løse praktiske skatte- og avgiftsrettslige spørsmål
  • forklare innholdet og virkningene av skatte- og avgiftsregeler
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning og oppgaveløsning  pr uke

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 2 Ikke påkrevdTo hjemmeoppgaver, hvorav minst én må være bestått for å få gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 2
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:To hjemmeoppgaver, hvorav minst én må være bestått for å få gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Lovdata, kalkulator uten minne.Separate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Lovdata, kalkulator uten minne.
Hjelpemidler:Separate list, see below