-

JUR410 Skatterett I

JUR410 Skatterett I

Emnekode: 
JUR410
Emnenavn: 
Skatterett I
Studieprogram: 
Bachelor i regnskap og revisjon
Kursnavn på engelsk: 
Skatterett I
Kursnavn på nynorsk: 
Skatterett I
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
 • Innføring i grunnprinsippene i skatteretten – herunder de forskjellige skattegrunnlag
 • Formues- og inntektsbeskatning – herunder alminnelig inntekt, personinntekt og nettoformue utenfor næring
 • Enkelte tema innen næringsbeskatning
 • Innføring i ligningsforvaltningsrett
 • Innføring i skattebetaling
 • Arbeidsgiveravgift, med særlig vekt på behandling av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser
 • Merverdiavgiftssystemet – herunder avgiftspliktens omfang (avgiftsområdet) og mulighet for frivillig avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og særskilte fritak for utgående merverdiavgift og særskilte begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • identifisere skatterettslige problemstillinger med særlig vekt på grunnprinsippene i skatteretten, deler av avgiftsretten (merverdi- og arbeidsgiveravgift), ligningsforvaltning og skattebetaling
 • finne frem til relevant lovtekst, forskrift og skatte- og avgiftsvedtak
 • anvende juridisk metode ved løsning av de skatterettslige problemstillingene
 • løse praktiske skatte- og avgiftsrettslige spørsmål
 • forklare innholdet og virkningene av skatte- og avgiftsregeler
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning og oppgaveløsning  pr uke

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Anbefalt litteratur:
Fallan, L. Innføring i skatterett, site utgave (Gyldendal akademisk)
Kristoffersen, T: Merverdiavgift – lærebok (Fagbokforlaget)

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdTo hjemmeoppgaver, hvorav minst én må være bestått for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:To hjemmeoppgaver, hvorav minst én må være bestått for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, skattelovsamling, kalkulator uten minne.Separate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, skattelovsamling, kalkulator uten minne.
Hjelpemidler:Separate list, see below