-

JUR225 Arv- og familierett

JUR225 Arv- og familierett

Emnekode: 
JUR225
Emnenavn: 
Arv- og familierett
Studieprogram: 
Årsstudium i Juss
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
12
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Språk for litteratur: 
Norsk
Emneinnhold

Familieretten behandler sentrale rettsregler om ekteskapet, særlig hvilke økonomiske rettsvirkninger som følger av at et ekteskap er inngått, og av at det oppløses ved skilsmisse. Videre behandles samboeres formue- og gjeldsforhold, særlig oppgjøret av formuer ved samlivsbrudd. Rettsforhold mellom foreldre og barn omhandles ikke.

Arveretten behandler hva som skal skje med en persons eiendeler og forpliktelser når vedkommende dør. I kurset står familiemedlemmers rettigheter sentralt, særlig en gjenlevende ektefelles eller samboers rett til arv og uskifte, men også slektningers og spesielt livsarvingers arverettigheter. Også arvelaters rett til å treffe bestemmelser ved testament om hva som skal skje med formuen etter hans eller hennes død, særlig hvordan det skal gjøres, og hvilke grenser som gjelder for retten.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten:

  • redegjøre for sentrale begreper i familie- og arveretten
  • kunne identifisere og bruke rettsreglene i arve- og familieretten på en juridiske forsvarleg måte på aktuelle juridiske problemstillinger
  • vise god forståelse for reglene om arverett og om grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner og hvilke rettslige disposisjoner som krever testaments form for å være gyldig
  • ha oversikt over og kunne forklare hovedtrekkene om reglene knyttet til ektefellers underholdsplikt under ekteskapet
  • ha inngående kunnskap om eierforhold og andre formuesforhold mellom samboere, samt det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd mellom samboere
  • kunne se sammenhengen mellom reglene og foreta en kritisk vurdering av rettstilstanden innenfor de problemstillinger som tas opp i emnet
  • kunne reflektere over etiske problemstillinger innen arve- og familieretten for å kunne anvende regelverket på en ansvarlig måte
  • kunne tilegne seg ny kunnskap innenfor arve- og familieretten.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Fire timer forelesinger og seminarer i uken, herunder fem obligatoriske seminarer.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse 54 av 5PåkrevdArbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Oppgave(r) 32Ikke påkrevd Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav: 5
Påkrevde arbeidskrav:4 av 5
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 3
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar: Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F) 100 LovdataEgen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:Lovdata
Hjelpemidler:Egen liste. Se under