-

JUR215 Forvaltningsrett

JUR215 Forvaltningsrett

Emnekode: 
JUR215
Emnenavn: 
Forvaltningsrett
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Forvaltningsrett
Kursnavn på nynorsk: 
Forvaltningsrett
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
  • Om grunnbegreper i forvaltningsretten
  • Organiseringen av forvaltningsapparatet
  • Hvem har kompetanse til å fatte vedtak på vegne av forvaltningen - personell kompetanse
  • Hva kan en avgjørelse gå ut på - materiell kompetanse
  • Saksbehandlingsreglene i forvaltningen - prosessuell kompetanse
  • Domstolenes prøvelsesrett
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • identifisere rettslige problemstillinger innenfor forvaltningsretten, da særlig innen alminnelig forvaltningsrett
  • anvende juridisk metode på rettslige problemstillinger innenfor forvaltningsretten
  • løse praktiske juridiske spørsmål
Arbeids- og læringsaktiviteter

5 timer forelesning og oppgaver per uke

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Tvedt, Morten Walløe: Lærebok i forvaltningsrett. Gyldendal juridisk (siste utgave)
Kompendium. Tidligere eksamensoppgaver.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 2 Ikke påkrevdTo arbeidskrav, hvorav minst et må være godkjent for å gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 2
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:To arbeidskrav, hvorav minst et må være godkjent for å gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell6timerBokstavkarakter (A - F)100 Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.
Hjelpemidler:Egen liste. Se under