-

JUR210 Innføring i kontraktsrett

JUR210 Innføring i kontraktsrett

Emnekode: 
JUR210
Emnenavn: 
Innføring i kontraktsrett
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Emneinnhold

Kontraktsretten omhandler om - og i hvilken utstrekning - den enkelte kan binde seg selv, f.eks. til å betale penger, levere en vare, eller yte en tjeneste. Adgangen til binding følger av den private autonomi, som er en ulovfestet regel. 

Bindingen kan være ubetinget, ved at den som binder seg ikke stiller betingelser, f.eks. gaver til humanitære organisasjoner.Men normalt vil den være betinget. Den som binder seg, forplikter seg på vilkår av at også den annen part binder seg. En typisk betingelse er at den annen part må yte et vederlag. Hovedproblemene i kontraktsretten er om partene er bundet, og hvis ja, innhold og virkninger av slik binding.

Kontraktsretten omfatter også en innføring i hvordan gå frem i forhandlinger og hvordan legge opp utformingen av en ordlyd i kontrakt.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten:

  • finne frem til, systematisere og formulere kontraktsrettslige spørsmål og argumenter innenfor emnene kontraktsrettslig binding, tolking, ugyldighet, lemping og representasjon
  • anvende sin faglige kunnskap til å foreta en selvstendig analyse av, og resonnere seg frem til et faglig forsvarlig standpunkt på, kontraktsrettslige spørsmål innenfor de nevnte emnene
  • anvende en faglig metode som omfatter bruk av lovfestete og ulovfestete kontraktsrettslige kilder, herunder relevante internasjonale kilder
Arbeids- og læringsaktiviteter

To ganger to timer forelesninger og seminarer i uken, herunder fem obligatoriske seminarer.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse 580% deltakelsePåkrevdArbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Oppgave(r) 32Ikke påkrevdArbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav: 5
Påkrevde arbeidskrav:80% deltakelse
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 3
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 LovdataEgen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Lovdata
Hjelpemidler:Egen liste. Se under