-

JUR204 Idrettsjuss

JUR204 Idrettsjuss

Emnekode: 
JUR204
Emnenavn: 
Idrettsjuss
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Idrettsjuss
Kursnavn på nynorsk: 
Idrettsjuss
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Juridiske problemstillinger knyttet til organisert idrett, herunder:

  • organisering av idretten
  • saksbehandling i straffe- og forvaltningssaker i idretten
  • kontrakter i idretten
  • skatt og idrett
  • straff og idrett
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne:

  • identifisere juridiske problemstillinger innen idretten.
  • finne frem til relevant rettskilder, både innen idrettens eget regelverk og andre rettskilder av betydning for idretten
  • anvende juridisk metode ved løsning av de idrettsrettslige problemstillingene
  • løse praktiske idrettsjurdiske spørsmål
  • forklare innholdet i og virkningen av rettsregler knyttet til idretten
Arbeids- og læringsaktiviteter

Se egen undervisningsplan.

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt ved semesterstart

Aktuell litteratur:
Gunnar Martin Kjenner (red.) - Idrett og juss, siste utgave (Universitetsforlaget)
 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 2 1Ikke påkrevdObligatoriske individuelle innleveringer. To hjemmeoppgaver, hvorav én må være bestått for å gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Oppmøte til undervisning PåkrevdNoe obligatorisk undervisning. Arbeidskrav må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 2
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske individuelle innleveringer. To hjemmeoppgaver, hvorav én må være bestått for å gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Noe obligatorisk undervisning. Arbeidskrav må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell6timerBokstavkarakter (A - F)100 Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, NIFs lovhefte.Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, NIFs lovhefte.
Hjelpemidler:Egen liste. Se under