-

JUR204 Idrettsjuss

JUR204 Idrettsjuss

Emnekode: 
JUR204
Emnenavn: 
Idrettsjuss
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Idrettsjuss
Kursnavn på nynorsk: 
Idrettsjuss
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2019 Spring
Eksamenssemester: 
2019 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Juridiske problemstillinger knyttet til organisert idrett, herunder:

  • organisering av idretten
  • saksbehandling i straffe- og forvaltningssaker i idretten
  • kontrakter i idretten
  • skatt og idrett
  • straff og idrett
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne:

  • identifisere juridiske problemstillinger innen idretten.
  • finne frem til relevant rettskilder, både innen idrettens eget regelverk og andre rettskilder av betydning for idretten
  • anvende juridisk metode ved løsning av de idrettsrettslige problemstillingene
  • løse praktiske idrettsjurdiske spørsmål
  • forklare innholdet i og virkningen av rettsregler knyttet til idretten
Arbeids- og læringsaktiviteter

Se egen undervisningsplan.

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt ved semesterstart

Aktuell litteratur:
Gunnar Martin Kjenner (red.) - Idrett og juss, siste utgave (Universitetsforlaget)
 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 2 1Ikke påkrevdObligatoriske individuelle innleveringer. To hjemmeoppgaver, hvorav én må være bestått for å gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Attendance for teaching PåkrevdNoe obligatorisk undervisning. Arbeidskrav må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 2
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske individuelle innleveringer. To hjemmeoppgaver, hvorav én må være bestått for å gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatorisk arbeidskrav:Attendance for teaching
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Noe obligatorisk undervisning. Arbeidskrav må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual6hoursLetter (A - F)100 Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, NIFs lovhefte.Separate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:6
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, NIFs lovhefte.
Hjelpemidler:Separate list, see below