-

JUR110 Innføring i forvaltningsrett

JUR110 Innføring i forvaltningsrett

Emnekode: 
JUR110
Emnenavn: 
Innføring i forvaltningsrett
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

JUR100 Innføring i juridisk metode.

Emneinnhold

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og avgjørelseskompetanse i den offentlige forvaltningen, og om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen. Innføring i forvaltningsrett tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling som er nedfelt i forvaltningsloven. I tillegg gis det innføring i hovedtrekkene i den alminnelige forvaltningsretten, herunder kort om hvem som fatter beslutninger i forvaltningen (personell kompetanse) samt kort om hva en avgjørelse kan gå ut på (materiell kompetanse).

Forventet læringsutbytte

Etter  gjennomført emne skal studenten

  • kunne drøfte juridiske spørsmål både når det rettslige grunnlaget er lovfestet og ulovfestet.Studenten skal kunne foreta selvstendig juridiske drøftelser.
  • identifisere samspillet mellom ulike rettslige grunnlag, konkretisert gjennom forholdet mellom forvaltningsloven og offentlighetsloven.
  • ha god kunnskap om forvaltningsrettslige prinsipper samt rettssikkerhetsbegrepet.
  • ha inngående kunnskap om hensynene som forvaltningsloven bygger på samt lovens systematikk
  • ha inngående kjennskap til de prosessuelle reglene i forvaltningsloven. I tillegg forventes det noe kunnskap om personell og materiell forvaltninsgrett
  • ha inngående kjennskap til når forvaltningsloven kommer til anvendelse, enkeltvedtak-/ og partsbegrepet, habiltetsreglene, utredningsplikten og retten til kontradiksjon, kravene til begrunnelse for enkeltvedtak og underrertning av vedtak, dokumentinnsyn herunder forholdet til offentlighetsloven, klagereglene samt adgangen til å omgjøre forvaltningsvedtak uten klage
Arbeids- og læringsaktiviteter

Fire timer forelesninger og seminarer i uken, herunder 5 obligatoriske seminarer. Undervisningen starter primo oktober.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse 475 % deltakelsePåkrevd Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Oppgave(r)3 2Ikke påkrevdArbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav: 4
Påkrevde arbeidskrav:75 % deltakelse
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar: Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav: 2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell5timerBokstavkarakter (A - F) 100 LovdataEgen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:Lovdata
Hjelpemidler:Egen liste. Se under