-

IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon

IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon

Emnekode: 
IDR602
Emnenavn: 
Utplassering i idrettsorganisasjon
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Emnenavn på engelsk: 
Utplassering i idrettsorganisasjon
Emnenavn på nynorsk: 
Utplassering i idrettsorganisasjon
Studiested: 
Hos arbeidsgiver
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Fullført fire første semestre av Bachelor i Sport Management, med gjennomsnittlig karakter på C eller bedre. Evt. unntak vurderes individuelt.

Emneinnhold

Arbeidsomfanget knyttet til utplasseringen tilsvarer 50 % stilling i seks måndeder fra januar til ut juni. Arbeid med sluttrapport og midtveis-evalueringsmøte beregnes inn i denne arbeidstiden. Utplasseringen begrenser seg til Norge, og aktuelle utplasseringsorganisasjoner defineres av fagansvarlig for å sikre en tilstrekkelig og håndterlig oppfølging. Forberedelsene starter allerede høstsemesteret, slik at prakissted avklares i god tid før oppstart. Studentenes arbeid skal tilrettelegges slik at man får en bred innsikt og oversikt i organisasjonens ulike arbeidsoppgaver, med hovedvekt på administrative gjøremål. Det skrives en kontrakt (læringsavtale) med arbeidsgiver før praksisperioden tar til som sikrer en ansvarlig veileder ved organisasjonen og en ansvarlig veileder fra høgskolen.
Dette emnet er del av gjennomgående læringstråder om personlig utvikling og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt kurs være i stand til å:

Kunnskap

 • vise økt karrierekunnskap
 • utvikle en forståelse for organisasjonen og se arbeidsoppgavene i sammenheng

Ferdighet:

 • formulere motivasjonsbrev og lage CV
 • utvise arbeidsrelaterte ferdigheter
 • planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidsprosessen

Generell kompetanse:

 • identifisere kjennetegn ved bransjen
 • vise til et utvidet nettverk
 • trening i analyse av problemstillinger som er relevante for næringen
Arbeids- og læringsaktiviteter

Høstsemester: 

 • Informasjonsmøte og samtale rundt aktuelle praksissteder (august)
 • Innlevering av praksisønsker (september)
 • Innlevering av CV og motivasjonsbrev (september)
 • Vurdering av kandidater hos prakisorganisasjonene (september/oktober). Intervju kan forekomme i tvilstilfeller.
 • Tildeling av praksissted (oktober)
 • Innlevering av læringsavtale (november)

Vårsemester:

 • Oppstart: Utplasseringen begynner i starten av januar etter nærmere avtale med veileder på praksisstedet.
 • Midtveisevaluering: Studenten arrangerer et møte mellom seg selv, veileder fra høgskole og veileder fra praksisstedet (februar/mars). Skjer fortrinnsvis ved praksisstedet og unntaksvis som videomøte. Møtet tar utgangspunkt i læringsavtalen.
 • Slutterapport fra studenten: Leveres i første halvdel av juni mht. at vitnemål skal utstedes. Tar for seg praksisopplevelsen i sin helhet.
 • Sluttevaluering fra praksisstedet: Leveres direkte til fagansvarlig som en avskjekk på hvordan utplasseringen har fungert etter utplasseringsorganisasjonens syn (juni). 

NB! Utvidet semesterlengde til 30. juni.
 

Sensorordning

Vurderingsform: Karakter bestått/ikke bestått.

Obligatoriske oppgaver: Samtlige arbeidskrav må bestås for karakter bestått.

Både intern og ekstern veileder må gå god for måten praktikanten har løst sine arbeidskrav og arbeidsoppgaver på. I tilfeller der studenten ikke følger opp sine forpliktelser, kan fagansvarlig i samråd med veilder ved praksisstedet avbryte (og dermed underkjenne) utplasseringen.

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)55Påkrevd1. Lage CV og skrive motivasjonsbrev 2. Forme, signere og levere en læringsavtale i samarbeid med fagansvarlig og veileder i idrettsorganisasjon 3. Engasjert oppmøte på praksisstedet og deltagelse i tildelte arbeidsoppgaver. 4. Arrangere et midtevaluerings-møte der veielder fra HiMolde besøker praksissedet 5. Levere en sluttrapport En må kunne påregne at praksisstedet krever godkjent politiattest fra praktikanten.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:5
Påkrevde arbeidskrav:5
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:1. Lage CV og skrive motivasjonsbrev 2. Forme, signere og levere en læringsavtale i samarbeid med fagansvarlig og veileder i idrettsorganisasjon 3. Engasjert oppmøte på praksisstedet og deltagelse i tildelte arbeidsoppgaver. 4. Arrangere et midtevaluerings-møte der veielder fra HiMolde besøker praksissedet 5. Levere en sluttrapport En må kunne påregne at praksisstedet krever godkjent politiattest fra praktikanten.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuell semesterBestått/ikke bestått100Vurdering av arbeidskrav gjennom semesteret og avsluttende skriftlig rapport -
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel:100
Kommentar:Vurdering av arbeidskrav gjennom semesteret og avsluttende skriftlig rapport
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-