-

IDR600 Bacheloroppgave

IDR600 Bacheloroppgave

Emnekode: 
IDR600
Emnenavn: 
Bacheloroppgave
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Project
Kursnavn på nynorsk: 
Bacheloroppgave
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i Sport Management. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er tatt opp på bachelorstudiet i Sport Management eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste år. 

Emneinnhold

Bacheloroppgaven skal gi studentene muligheter til å arbeide med en større oppgave over en lengre tidsperiode hvor de ulike emnene i studiet blir sett i sammenheng. Oppgaven kan knyttes til eksterne oppdragsgivere eller utføres internt.
Oppgaven skrives sammen med en medstudent. Unntaksvis kan individuell innlevering vurderes.  

 

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten:

Kunnskap

  • med utgangspunkt i faglitteraturen formulere og utføre en faglig drøftelse av en vitenskapelig problemstilling innenfor et valgt fagområde/tema knyttet til Sport Management
  • Vise god forståelse for det det valgte fagormådet/temaet

Ferdigheter

  • formulere en forskbar problemstilling
  • velge relevante teorier og metoder relatert til problemstillingen
  • søke NSD om godkjenning av forskningsprosjekter dersom søknad er påkrevd
  • planlegge og gjennomføre en datainnsamling
  • bruke og oppgi referanser forskriftsmessig
  • utvise grunnleggende akademiske skriveferdigheter

Generell kompetanse

  • bevisstgjøres rundt kritisk tenkning og utvikle analytiske egenskaper
  • emnet inngår i læringstrådene 'personlig utvikling', 'arbeid i team' og 'forskning'
Arbeids- og læringsaktiviteter

Prosessen med temavalg og proposal starter allerede på høstsemesteret av to grunner: 1. Prosessen med å finna tema skjer i sammenheng med tildelingen av utplasseringssteder i tilfelle det er aktuelt å knytte IDR600 Bacheloroppgave og IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon sammen. 2. Studentene skal være klar til å sette i gang med arbeidet så snart vårsemesteret begynner. Selv om studentene allerede skal være kjent med metode, akademisk skriving og referansebruk fra tidligere emner, får studentene tilgang på kyndig veiledning i prosessen som kan veilede og utfordre studentene etter behov. Det er studentene selv som har ansvar for å følge opp arbeidskrav og ta kontakt med veileder.

Sensorordning

Bacheloroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)77Påkrevd1. Tema/idé (oktober) 2. Bakgrunn og proposal (november) 3. Problemstilling og evt. søknad NSD (januar) 4. Utkast - litteraturvurdering og teoritisk rammeverk (februar) 5. Utkast - metode og foreløpige funn (mars) 6. Utkast - Dataanalyse, funn og konklusjon (april) 7. Endelig utkast (mai) Endelig utkast skal være veileder i hende senest to uker før endelig innleveringsfrist slik at det både blir tid til gjennomlesning for veileder og til å gjøre justeringer basert på veiledningen for studenten. Samtlige arbeidskrav leveres i Canvas.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:7
Påkrevde arbeidskrav:7
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:1. Tema/idé (oktober) 2. Bakgrunn og proposal (november) 3. Problemstilling og evt. søknad NSD (januar) 4. Utkast - litteraturvurdering og teoritisk rammeverk (februar) 5. Utkast - metode og foreløpige funn (mars) 6. Utkast - Dataanalyse, funn og konklusjon (april) 7. Endelig utkast (mai) Endelig utkast skal være veileder i hende senest to uker før endelig innleveringsfrist slik at det både blir tid til gjennomlesning for veileder og til å gjøre justeringer basert på veiledningen for studenten. Samtlige arbeidskrav leveres i Canvas.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
BacheloroppgaveGruppe semesterBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler