-

IDR310 Prestasjonspsykologi

IDR310 Prestasjonspsykologi

Emnekode: 
IDR310
Emnenavn: 
Prestasjonspsykologi
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Performance Psychology II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Ingen

Emneinnhold

Studenten gis en innføring i teorier og prinsipper knyttet til gruppedynamikk, 'goal setting', selvtillit, motivasjon, selvregulering, talentarbeid og ferdighetsutvikling. Det fokuseres på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

Innovasjonscamp:

En innovasjonscamp er knyttet til IDR310 Prestasjonspsykologi som går over to dager. Møre og Romsdal Fylkeskommune er gjennom 'Ungt Entreprenørskap' ansvarlig for arrangementet i samarbeid med Sport Management, logistikk, vernepleie - og sykepleieutdanningen. Nærmere informasjon rundt gjennomføringen legges ut på læringsplattformen. 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

  • kunne forklare sentrale psykologiske begreper relatert til prestasjonsutvikling i idrett på individuelt- og gruppenivå
  • kunne forklare hvordan ulike former for instruksjon, veiledning og coaching kan anvendes for å fremme prestasjonsutvikling innen idrett
  • På bakgrunn av teori opparbeide grunnlagskunnskap som kan benyttes til å evaluere og kritisk analysere hvordan system for prestasjonsutvikling kan videreutvikles

Ferdigheter

  • anvende teorier og prinsipper fra emnet for å bedre egne prestasjoner
  • gjenkjenne god praksis ut i fra idrettspsykologiske prinsipper, og forstå hvilke effekt ulike tiltak kan ha på prestasjonsutvikling
  • anvende gruppeprosesser som leder mot innovasjon og prestasjon

Generell kunnskap

Dette emnet er del av gjennomgående tråder om forskning, personlig utvikling og arbeid i team i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 

Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning pr uke (ca). Læringsaktiviteter gjennom semesteret som inneholder undervisning, gruppearbeid, gruppeinnleveringer og gruppepresentasjoner.
Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, veiledning, database-/ internettsøk. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse1JaPåkrevdObligatorisk deltagelse ved alle deler av Innovasjonscampen. Konsekvenser ved ikke godkjent Innovasjonscamp: Individuell skriftlig innlevering i forhold til gitt problemstilling
Oppgave(r)4 4Påkrevd4 oppgaver: 1 gruppeoppgave (teoretisk bakgrunn). Tre individuelle oppgaver (lage mål-/strategiplan, ukentlig logg og sluttevaluering).
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Obligatorisk deltagelse ved alle deler av Innovasjonscampen. Konsekvenser ved ikke godkjent Innovasjonscamp: Individuell skriftlig innlevering i forhold til gitt problemstilling
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:4
Påkrevde arbeidskrav: 4
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:4 oppgaver: 1 gruppeoppgave (teoretisk bakgrunn). Tre individuelle oppgaver (lage mål-/strategiplan, ukentlig logg og sluttevaluering).
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat