-

IDR310 Prestasjonspsykologi

IDR310 Prestasjonspsykologi

Emnekode: 
IDR310
Emnenavn: 
Prestasjonspsykologi
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Performance Psychology II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Studenten får en innføring grunnleggende prestasjonspykologiske begreper som 'goal setting', selvtillit, motivasjon og spenningsnivå. Det fokuseres på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå. Det er også en innføring i motorisk læring, talentidentifisering og talentutvikling. 
Dette emnet er del av gjennomgående tråder om personlig utvikling og arbeid i team i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 

Tema avhenger av oppdraget som blir gitt av ulike samarbeidsaktører innen helsevesen, idrettsorganisasjoner eller innovasjonsbedrifter. Oppdraget blir gjort kjent første dag i Innovasjonscampen. 

Organisering: Det arrangeres Innovasjonscamp for sport management  i 1. studieår, sykepleierstudenter i 2.studieår og vernepleierstudenter i 1. studieår og logistikk studenter i 2.studieår over to dager i vårsemesteret. Møre og Romsdal Fylkeskommune, ved Ungt Entreprenørskap er ansvarlig for arrangementet i samarbeid med lærere fra sport management, logistikk, vernepleie - og sykepleieutdanningen. Nærmere informasjon om oppdrag og gjennomføring legges ut på Fronter våren 2016. 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne gjøre rede for sentrale idrettspsykologiske begreper relatert til prestasjoner.
  • kunne gjøre rede for hvordan tilnærminger som instruksjon, veiledning og coaching virker på læring.
  • kunne utføre prestasjonspsykologiske analyser og på individ og gruppenivå og foreslå tiltak på bakgrunn av analysene.
  • kunne gjøre rede for sentrale prinsipp for talentidentifisering og talentutvikling
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning pr uke ( ca). Læringsaktiviteter gjennom semesteret som inneholder undervisning, gruppearbeid, gruppeinnleveringer og gruppepresentasjoner.
Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, veiledning, database/ Internett søk. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse1JaPåkrevdObligatorisk deltagelse ved alle deler av Innovasjonscampen. Konsekvenser ved ikke godkjent Innovasjonscamp: Individuell skriftlig innlevering i forhold til gitt problemstilling
Oppgave(r)3JaPåkrevd3 oppgaver: To individuelle og 1 gruppeoppgave
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Obligatorisk deltagelse ved alle deler av Innovasjonscampen. Konsekvenser ved ikke godkjent Innovasjonscamp: Individuell skriftlig innlevering i forhold til gitt problemstilling
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:3 oppgaver: To individuelle og 1 gruppeoppgave
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat