-

IDR202 Aktivitetslære II

IDR202 Aktivitetslære II

Emnekode: 
IDR202
Emnenavn: 
Aktivitetslære II
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Aktivitetslære II
Kursnavn på nynorsk: 
Aktivitetslære II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i kurset begrenser seg til studenter ved Årsstudium i idrett og Adventure.

Emneinnhold

Grunnleggende ferdigheter og regler i basketball, ferdigheter i alpint, langrenn og turn. I tillegg lærer studenten hvordan en vurderer skredfare og gjør skredsøk. Studentene introduseres for øvelser og leker som kan brukes i begynneropplæring. Det vektlegges også hvordan en kan tilpasse øvelser til ulike nivå og forutsetninger. Sentalt i emnet blir etablere og gjenkjenne god praksis for disse aktivitetene. Dette inkluderer å analysere teknisk og taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser. Det vil også gjennomføres basistreninger knyttet til de ulike aktivitetene.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha:

Kunnskap

  • kjenne til prinsipper for grunnleggende ferdigheter i basketball. Dette inkluder både tekniske og taktiske elementer 
  • kunne grunnleggende regler for basketballspill
  • kjenne til prinsipper for grunnleggende ferdigheter turn og skiaktiviteter og trening av disse
  • kjenne til grunnlegende prinsipper for å vurdere skradfare og utføre skredsøk

Ferdigheter

  • kunne utføre grunnleggende teknikker i basketball, spille i tråd med reglementet, samt forstå enkle spillsystemer
  • kunne grunnleggende teknikker i langrenn og alpint. I langrenn ligger hovedvekten på skøyting, og i alpin er fokuset på å lære seg skjærende svinger
  • kunne vurdere skredfare og utføre et skredsøk med elektronisk skredsøker

Generell kompetanse

  • kunne sette opp og gjennomføre basisøkter i basketball, turn og skiaktiviteter
  • kunne gjenkjenne god praksis i basketball, turn og skiaktiviteter
  • kunne analysere teknisk og eventuelt taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser
Arbeids- og læringsaktiviteter

To til fire timer praktisk undervisning innen utvalgte idretter pr uke, samt en skicamp med fire dagers varighet. Det gjøres oppmerksom på at turnundervisningen vil skje før jul for å gi tistrekkelig plass til annen undervisning i andre semester.
 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning JaPåkrevdDet er krav om tilsammen 80% engasjert deltakelse i turn og basketball. En kan være borte intil 40% i en enkeltaktivitet mot at en kompenserer med å ha høyere oppmøte i den andre. På skicampen samt evt. tilhørende skikurs, er det krav om 100% deltagelse.
Oppgave(r)1JaIkke påkrevdObligatoriske oppgaver må påregnes, enten det er gruppeoppgaver, eller individuelle oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Det er krav om tilsammen 80% engasjert deltakelse i turn og basketball. En kan være borte intil 40% i en enkeltaktivitet mot at en kompenserer med å ha høyere oppmøte i den andre. På skicampen samt evt. tilhørende skikurs, er det krav om 100% deltagelse.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver må påregnes, enten det er gruppeoppgaver, eller individuelle oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)50Vurdering av egenferdigheter og av ferdigheter i instruksjon. Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
MappevurderingIndividuell 1semesterBokstavkarakter (A - F)50Vurdering av egenferdigheter og evne til å anlysere seg selv og andre innefor de aktuelle aktivitetene. Innleveringer knyttet til de ulike praktiske ferdigheter er en del av vurderingsgrunnlaget. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:50
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter og av ferdigheter i instruksjon.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:50
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter og evne til å anlysere seg selv og andre innefor de aktuelle aktivitetene. Innleveringer knyttet til de ulike praktiske ferdigheter er en del av vurderingsgrunnlaget.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler