-

IDR202 Aktivitetslære II

IDR202 Aktivitetslære II

Emnekode: 
IDR202
Emnenavn: 
Aktivitetslære II
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Aktivitetslære II
Kursnavn på nynorsk: 
Aktivitetslære II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i kurset begrenser seg til studenter ved Årsstudium i idrett og Adventure.

Emneinnhold

I dette emnet blir det fokusert på grunnleggende ferdigheter og regler i basketball, ferdigheter i alpint, langrenn og turn. I skiundervsiningen læres også hvordan kan vurdere skredfare og gjøre skredsøk. Et repertoar av øvelser/leker for begynneropplæring blir intodusert for studentene med vekt på å tilpasse de til ulike nivå og forutsetninger. Sentalt i emnet blir etablere og gjenkjenne god praksis for disse aktivitetene. Dette inkluderer å analysere teknisk og taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser. Det vil også gjennomføres basistreninger knyttet til de ulike aktivitetene.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha:

Kunnskap

  • kjenne til prinsipper for grunnleggende ferdigheter i basketball. Dette inkluder både tekniske og taktiske elementer 
  • kunne grunnleggende regler for basketballspill
  • kjenne til prinsipper for grunnleggende ferdigheter turn og skiaktiviteter og trening av disse
  • kjenne til grunnlegende prinsipper for å vurdere skradfare og utføre skredsøk

Ferdigheter

  • kunne utføre grunnleggende teknikker i basketball, spille i tråd med reglementet, samt forstå enkle spillsystemer
  • kunne grunnleggende teknikker i langrenn og alpint. I langrenn ligger hovedvekten på skøyting, og i alpin er fokuset på å lære seg skjærende svinger
  • kunne vurdere skredfare og utføre et skredsøk med elektronisk skredsøker

Generell kompetanse

  • kunne sette opp og gjennomføre basisøkter i basketball, turn og skiaktiviteter
  • kunne gjenkjenne god praksis i basketball, turn og skiaktiviteter
  • kunne analysere teknisk og eventuelt taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser
Arbeids- og læringsaktiviteter

2-4 timer praktisk undervisning innen utvalgte idretter pr uke, samt en skicamp med 4 dagers varighet. Det gjøres oppmerksom på at turnundervisningen vil skje før jul for å gi tistrekkelig plass til annen undervisning i andre semester.
 

Pensum

Nettbaserte øvingsbanker og regelbeskrivelser for basketball. Nettbaserte øvingsbanker for vurdering av skredfare og skredsøk.
Kompendium med litteratur vinklet mot grunnleggende ferdigheter innen turn og vinteraktiviteter.

Øvrig pensum oppgis av instruktører ved aktivitetsoppstart.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning JaPåkrevdDet er krav om tilsammen 80% engasjert deltakelse i turn og basketball. En kan være borte intil 60% i en enkeltaktivitet mot at en kompenserer med å ha høyere oppmøte i andre aktiviteter slik at totalen ikke overstiger 80%. På skicampen det krav om 100% deltagelse.
Oppgave(r)1JaIkke påkrevdObligatoriske oppgaver må påregnes, enten det er gruppeoppgaver, eller individuelle oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Det er krav om tilsammen 80% engasjert deltakelse i turn og basketball. En kan være borte intil 60% i en enkeltaktivitet mot at en kompenserer med å ha høyere oppmøte i andre aktiviteter slik at totalen ikke overstiger 80%. På skicampen det krav om 100% deltagelse.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver må påregnes, enten det er gruppeoppgaver, eller individuelle oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)50Vurdering av egenferdigheter og av ferdigheter i instruksjon. Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
MappevurderingIndividuell 1semesterBokstavkarakter (A - F)50Vurdering av egenferdigheter og evne til å anlysere seg selv og andre innefor de aktuelle aktivitetene. Innleveringer knyttet til de ulike praktiske ferdigheter er en del av vurderingsgrunnlaget. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:50
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter og av ferdigheter i instruksjon.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:50
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter og evne til å anlysere seg selv og andre innefor de aktuelle aktivitetene. Innleveringer knyttet til de ulike praktiske ferdigheter er en del av vurderingsgrunnlaget.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler