-

IDR102 Aktivitetslære I

IDR102 Aktivitetslære I

Emnekode: 
IDR102
Emnenavn: 
Aktivitetslære I
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Studiepoeng: 
7.5
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i emnet begrenser seg til studenter på Årsstudium i idrett og Adventure

Emneinnhold

Fokuset er på grunnleggende ferdigheter i volleyball, løping, klatring, livredning og padling. Studenten blir introdusert for et repertoar av øvelser/leker rettet mot begynneropplæring i aktivitetene. Det legges vekt på å lære å analysere teknisk utførelse, lære bort til andre og å forklare hvordan øvelsene kan tilpasses ulike nivå og forutsetninger. 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • kunne forklare grunnprinsippene for og trening av tekniske og taktiske elementer i volleyball
 • kunne forklare grunnprinsipper for effektiv løpsteknikk og løpetrening
 • kunne forklare grunnprinsippene for padling og klatring, både når det gjelder tekniske og sikkerhetsmessige aspekter
 • kjenne til grunnleggende prinsipper for livredning relatert til vannaktivitet

Ferdigheter:

 • klatreferdigheter på "Brattkortnivå"
 • grunnleggende padleferdigheter. Dette inkluderer både padletekniske aspekter som å kunne manøvrere kajakken og å ha et effektivt åretak, samt sikkerhetsrelaterete teknikker som det å kunne gjennomføre kameratredning
 • grunnleggende ferdighet i livredning. Det vil blant annet si å kunne hente opp noen fra ca 3-5 meters dybde, ilandføring og gjenoppliving
 • være i stand til å utføre et økonomisk løpesteg
 • beherske grunnleggende volleyballteknikk og være i stand til å forflytte seg på en hensiktsmessig måte i spillets ulike faser

Generell kompetanse

 • kunne sette opp og gjennomføre basisøkter knyttet til volleyball og løping
 • kunne etablere og gjenkjenne god praksis i overnevnte aktiviteter. Dette inkluderer å kunne analysere teknisk og taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser
Arbeids- og læringsaktiviteter

To til fire timer praktisk undervisning innen utvalgte idretter pr. uke. I tillegg kommer to camper med to til tre dagers varighet

Pensum

Nettbaserte øvingsbanker og regelbeskrivelser for volleyball, fotball, klatring og padling

Øvrig pensum oppgis av instruktører ved aktivitets-oppstart

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdDet er krav om 80% engasjert deltakelse til sammen i løping og volleyball. En kan imidlertid være borte inntil 40% i et enkelt aktivtet, mot at det kompenseres med tilsvarende høyere oppmøte i den andre. På fjell- og padlecamp og livredningskurs er det krav om 100% deltagelse.
Oppgave(r)1 1PåkrevdObligatoriske oppgaver må påregnes, enten det er gruppeoppgaver, eller individuelle oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1PåkrevdEgenferdigheter knyttet til klatring og padling:

Kunne demonstrere ferdigheter i klatring tilsvarende brattkortnivå.

Kunne demonstrere grunnleggende ferdigheter i padling innefor disse områdene:
◾Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
◾Effektiv fremoverpadling
◾Bakoverpadling og stopp
◾Sideveis forflytning av kajakken
◾Lavt støttetak
◾Styretak (bak)
◾Sving (sveipetak og styretak)
◾Ilandstigning
◾Sikring av kajakk etter ilandstigning
◾Redningsteknikker (kameratredning og egenredning; cowboy + årepose)
◾Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
◾Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap
◾Sporløs ferdsel
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Det er krav om 80% engasjert deltakelse til sammen i løping og volleyball. En kan imidlertid være borte inntil 40% i et enkelt aktivtet, mot at det kompenseres med tilsvarende høyere oppmøte i den andre. På fjell- og padlecamp og livredningskurs er det krav om 100% deltagelse.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver må påregnes, enten det er gruppeoppgaver, eller individuelle oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Egenferdigheter knyttet til klatring og padling:

Kunne demonstrere ferdigheter i klatring tilsvarende brattkortnivå.

Kunne demonstrere grunnleggende ferdigheter i padling innefor disse områdene:
◾Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
◾Effektiv fremoverpadling
◾Bakoverpadling og stopp
◾Sideveis forflytning av kajakken
◾Lavt støttetak
◾Styretak (bak)
◾Sving (sveipetak og styretak)
◾Ilandstigning
◾Sikring av kajakk etter ilandstigning
◾Redningsteknikker (kameratredning og egenredning; cowboy + årepose)
◾Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
◾Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap
◾Sporløs ferdsel
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperiaIndividuell4TimerBokstavkarakter50 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
MappevurderingIndividuell 1SemesterBokstavkarakter50Vurdering av egenferdigheter og evne til å analysere seg selv og andre innefor de aktuelle aktivitetene.

Innleveringer knyttet til de ulike praktiske ferdigheter er en del av vurderingsgrunnlaget.
Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Insperia
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:50
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:50
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter og evne til å analysere seg selv og andre innefor de aktuelle aktivitetene.

Innleveringer knyttet til de ulike praktiske ferdigheter er en del av vurderingsgrunnlaget.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler