-

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I

Emnekode: 
IDR100
Emnenavn: 
Idrettens organisering og ledelse I
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
The organization and management of sport I
Kursnavn på nynorsk: 
Idrettens organisering og ledelse I
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Emnet gir studentene grunnleggende kunnskap om idrettens organisering i Norge, samt forståelse for idrettens posisjon i samfunnet. Gjennom emnet vil studentene gjennomgå tema som:

 • Norsk idretts historie
 • Idrettens organisering i Norge
 • Statlig idrettspolitikk
 • Idrettens profesjonalisering og kommersialisering
 • Idretten som inkluderingsarena
 • Barne- og ungdomsidrett
 • Idrett og kjønn

Dette emnet er del av de gjennomgående læringstrådene forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av læringstrådene

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • redegjøre for norske idrettsorganisasjoners historiske utvikling fra 1850 og frem til i dag
 • forstå idrettens plass som institusjon i det norske samfunnet
 • forstå andre institusjoners definisjonsmakt i idretten
 • kjenne til hvordan noen av idrettens ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner og institusjoner er organisert og ledet
 • redegjøre for utformingen av statens og organisasjoners idrettspolitikk, samt kjenne til noen sentrale teorier for politikkdannelse
 • redegjøre for, og forstå hvordan kjønn er en sentral faktor for deltagelse i organisering og ledelse av idretten
 • kjenne noen sentrale perspektiver for å forstå og forklare hvilken rolle media og kommersielle aktører spiller ovenfor idretten
 • ha kjennskap til idrettens skyggesider
 • redegjøre for, og forstå noen av de sentrale argumentene for barne- og ungdomsidretten i Norge.

Ferdigheter:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • anvende emnets begrepsapparat i analyser av idrettens organisasjoner 
 • presentere idrettens organisering og ledelse i Norge, selvstendig og sammen med andre
 • hente fram eksempler fra samfunnsdebatten og drøfte idrettens utvikling, utfordringer og rolle i samfunnet

Generell kompetanse:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • arbeide med emnespesifikke oppgaver selvstendig og sammen med andre
 • reflektere selvstendig og kritisk omkring de grunnleggende temaene som emnet tar opp
Arbeids- og læringsaktiviteter

Den organiserte undervisningen består av 4 timer undervisning pr. uke med fokus på studentaktiv læring, både individuelt og i grupper.
Det blir lagt opp til besøk til ulike idrettsorganisasjoner i lokalsamfunnet i og rundt Molde, samt gjesteforelesninger hvor oppmøte er obligatorisk og knyttet til arbeidskrav.

I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning1 1Påkrevd
Oppgave(r)11Påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenGruppe8ukerBokstavkarakter (A - F)60 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell2timerBokstavkarakter (A - F)40 -
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:8
Varighetstype:uker
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:40
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-