-

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I

Emnekode: 
IDR100
Emnenavn: 
Idrettens organisering og ledelse I
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
The organization and management of sport I
Kursnavn på nynorsk: 
Idrettens organisering og ledelse I
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Kurset gir studentene grunnleggende kunnskap om idrettens historiske utvikling og organisering i Norge. Gjennom kurset vil studentene gjennomgå tema som:

 • Idrettens organisering i Norge
 • Statlig idrettspolitikk
 • Idrettens profesjonalisering og kommersialisering
 • Idrettens transnasjonalisering
 • Ledelse i "konfliktsonen"
 • Idretten som inkluderingsarena

Dette emnet er del av gjennomgående tråder om forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • redegjøre for idrettsorganisasjoners historiske utvikling fra 1850 og frem til i dag
 • forstå idrettens plass som institusjon det norske samfunnet
 • forstå andre institusjoners definisjonsmakt i idretten
 • kjenne til hvordan noen av idrettens ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner og institusjoner er organisert og ledet
 • kjenne til hvordan disse ulike nasjonale og internasjonale organisasjonene og institusjonene forholder seg til hverandre
 • redegjøre for utformingen av statens og organisasjoners idrettspolitikk, samt kjenne til noen sentrale teorier for politikkdannelse
 • redegjøre for og forstå hvordan ledere i idretten møter ulike regler og forventninger
 • kjenne noen sentrale perspektiver for å forstå og forklare hvilken rolle media og kommersielle aktører spiller ovenfor idretten
 • ha kjennskap til idrettens skyggesider

Ferdigheter:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • anvende emnets begrepsapparat i analyser av idrettens organisasjoner 
 • presentere idrettens organisering og ledelse i Norge selvstendig og sammen med andre
 • hente fram eksempler fra samfunnsdebatten og drøfte idrettens utvikling, utfordringer og rolle i samfunnet

Generell kompetanse:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • arbeide med emnespesifikke oppgaver selvstendig og sammen med andre
 • reflektere selvstendig og kritisk omkring de grunnleggende temaene som emnet tar opp
Arbeids- og læringsaktiviteter

Den organiserte undervisningen består av 3-6 timer forelesning pr uke med fokus på studentaktiv læring individuelt og i grupper. Det blir også lagt opp til besøk til ulike idrettsorganisasjoner i lokalsamfunnet i og rundt Molde smat gjesteforelesninger hvor oppmøte er obligatorisk og knyttet til arbeidskrav.

I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Pensum

Gammelsæter, Hallgeir. 2016. Poeng, penger og politikk: Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse. Oslo: Cappelen Damm

Goksøyr, Matti. 2008. Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt Forlag

Hanstad, Dag Vidar, Gunnar Breivik, Mari Kristin Sisjord og Hans B. Skaset (red.), 2011. Norsk Idrett: Indre Spenning og Ytre Press. Oslo: Akilles.

Øvrig pensumliste vil foreligge i pensumlistesystemet Leganto

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning1 1Påkrevd Arbeidskravet er knyttet til dokumentert oppmøte i de obligatoriske forelesningene i faget. Ved eventuelt fravær fra noen av disse forelesningene, eller at studenten forlater forelesningen veldig tidlig, tillegges et skriftlig arbeid over oppgitt tema (ett skriftlig arbeid pr fravær).
Oppgave(r)11PåkrevdIndividuelt skriftlig arbeid knyttet til undervisningen (maks 1000 ord). Arbeidskravet ligger til grunn for gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar: Arbeidskravet er knyttet til dokumentert oppmøte i de obligatoriske forelesningene i faget. Ved eventuelt fravær fra noen av disse forelesningene, eller at studenten forlater forelesningen veldig tidlig, tillegges et skriftlig arbeid over oppgitt tema (ett skriftlig arbeid pr fravær).
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Individuelt skriftlig arbeid knyttet til undervisningen (maks 1000 ord). Arbeidskravet ligger til grunn for gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenGruppe8ukerBokstavkarakter (A - F)60 Gruppeoppgave over gitt emne. Grupper på tre studenter. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell2timerBokstavkarakter (A - F)40Skoleeksamen, multiple choice og kortsvarsoppgaver med bakgrunn i hele pensum slik det foreligger i Leganto. -
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:8
Varighetstype:uker
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:60
Kommentar: Gruppeoppgave over gitt emne. Grupper på tre studenter.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:40
Kommentar:Skoleeksamen, multiple choice og kortsvarsoppgaver med bakgrunn i hele pensum slik det foreligger i Leganto.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-