-

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I

Emnekode: 
IDR100
Emnenavn: 
Idrettens organisering og ledelse I
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Idrettens organisering og ledelse I
Kursnavn på nynorsk: 
Idrettens organisering og ledelse I
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
 • idrettshistorie
 • idrettssosiologi
 • idrettens organisering i Norge
 • idrettspolitikk
 • idrett og media
 • idrett, globalisering og kommersialisering

Dette emnet er del av gjennomgående tråder om forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne redegjøre for og vise forståelse for idrettens plass i ulike kulturer som den greske antikken, Storbritannia på 1800-tallet og Norge fra 1850 og til i dag
 • kjenne til noen sentrale teoretiske perspektiv for å forstå og forklare idretten sosiologisk
 • kunne gjøre rede for idrettens rolle som frivillig organisasjon i Norge og historiske endringer i forhold til andre samfunnsinstitusjoner som stat og marked
 • kjenne til og forstå hvordan idrettens ulike nasjonale organisasjoner og institusjoner er organisert og ledet og hvordan disse organisasjonene forholder seg til hverandre
 • kunne redegjøre for statlig og organisasjoners idrettspolitikk og utforming av denne, samt kjenne til noen sentrale teorier for politikkdannelse
 • kjenne noen sentrale perspektiver for å forstå og forklare hvilken rolle media og kommersielle aktører spiller ovenfor (norsk) idrett
 • ha kjennskap til og kunne diskutere idrettens skyggesider
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning pr. uke med fokus på studentaktiv læring. I tillegg vil det arrangeres gjesteforelesninger og besøk til ulike idrettsorganisasjoner i lokalsamfunnet i og rundt Molde.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)22Påkrevd Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenGruppe1semesterBokstavkarakter (A - F)60 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell2timerBokstavkarakter (A - F)40 -
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:40
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-