-

IBE151 Praktisk Programmering

IBE151 Praktisk Programmering

Emnekode: 
IBE151
Emnenavn: 
Praktisk Programmering
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Emnenavn på engelsk: 
Practical Programming
Emnenavn på nynorsk: 
Praktisk programmering
Studiested: 
Molde
Online
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Autumn
Eksamenssemester: 
2020 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

God kjennskap til matematikk er vanligvis en fordel, fordi en da har øvd opp god abstraksjonsevne som er viktig i programmering. Høgskolens forkurs i matematikk anbefales derfor (går før semesterstart). En bør/kan også trene på matematikk i forkant på egen hånd. Det finnes flere egnede nettsteder for slik oppfriskning. Flere online nettsteder lar en også øve på enkel begynnerprogrammering, som kan være lurt før dette emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle krav for å få ta emnet.

Emneinnhold

Emnet handler om praktiske sider ved programmering (ikke teoretiske). Utviklingsverktøy for programmering.  Kompilering og linking. Språk, syntaks, reserverte ord, syntaksdiagram, setninger, kommentarer. Kodestil/konvensjon. Variabler og tilordning. Aritmetiske uttrykk. Evalueringsrekkefølge og presedens. Forskjell på heltall og flyttall, intern representasjon, yttergrenser, presisjon. Datatyper for tekst, tegnsett. Bruke ferdige funksjoner for tall og tekst. Typeblanding, svak/sterk typing. Boolske uttrykk og forenklingsregler fra boolsk algebra.  Flytkontroll/valgsetninger, kjedete valg, løkker/gjentakelser. Lage egne funksjoner med verdi- og adressebasert parameteroverføring. Rekursjon kontra iterasjon. Utvikle og forenkle gjenbrukbare datastrukturer og klasser. Samlinger som posisjonsstyrte tabeller og mer abstrakte nøkkelbaserte samlinge. Iteratorutvikling. Inndata fra tastatur, systemfunksjoner, lokale filer eller nettet.  Utskrift til skjerm og fil.  Feilhåndtering med returkoder og try/catch. Testplanlegging og utførelse. Forenklinger for å få ned kjøretid. Enkle vurderinger rundt kompleksitet både hva angår datastrukturering og algoritmer. Eksempler og øvinger foregår i kjente programmeringsspråk som f.eks. Java eller Python. 

 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha lært å sette opp enkle program og ha god forståelse for effektiv utregning av nyttige resultat i varierte (men enkle) problemstillinger. En skal være generalist, i stand til å kjenne igjen mønstre og lage kodeutkast og kode i vanlige høynivåspråk. Studenten skal også være godt utrustet til å ta fatt på videregående emner innen programmering, for eksempel algoritmer, datastrukturer eller objektorientert utvikling.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Emnet er laget for både nett- og campusstudenter. Undervisning foregår derfor med video. De fleste er laget på forhånd og tilpasset de øvinger og pensum man er inne på. Noe undervisning i klasserom eller lab kan forekomme ved behov, da uten videoopptak. Øving skjer hjemme på egen PC og på eget initiativ. Det avholdes også faste labøvelser i Molde med hjelpelærere til stede for campusstudentene. Nettstudenter får ikke tilbud om tilsvarende veiledning, men får erfaringsmessig mye hjelp via emnets diskusjonsforum. Endel øvinger vil være obligatoriske og må leveres innen faste frister. Obligene må være godkjente for å få gå opp til eksamen (disse er da emnets arbeidskrav).

Evaluering

Slutteksamen som teller 100 %. Denne foregår på egen PC i lokaler der vi har tilsyn. Svarene skrives inn i tekstfelt i Inspera (Safe Exam Browser), så det blir ikke anledning til å prøvekjøre kode. 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdObligatoriske innleveringer til gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringer til gitte frister
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual5HoursLetter (A - F)100 Papirbasert eksamen Ingen hjelpemidlerSeparate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar: Papirbasert eksamen
Hjelpemidler:Ingen hjelpemidler
Hjelpemidler:Separate list, see below
Course nameCredit reduction
IBE15015
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE150
Vektingsreduksjon:15